Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13j2 -- Tietoon tulleet rikokset rikosnimikkeittäin ilmoituskuukauden mukaan, ennakko, 2006M01-2023M12*

Valitse muuttujat

Kyllä
18.1.2024
Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.):
Lukumäärä
Kumulatiivinen vuosisumma (lkm.):
Lukumäärä
18.4.2024
29.4.2022
Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto
001_13j2_2023m12
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 216

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ , RIKOSLAKI (39/1889) , 11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ,

Valittu 0 Yhteensä 1 266

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi
... tieto on salassapitosäännön alainen
Tilastokeskus on täsmentänyt rikos- ja pakkokeinotilastointiin liittyviä tietosuojakäytäntöjään. Tilastokeskus lopettaa rikoslain 12 ja 13 luvuissa ilmoitettujen rikosten tietojen julkistamisen rikos- ja pakkokeinotilastossa tilastovuoden 2023 tiedoista lähtien. Ennen vuotta 2023 tehdyistä julkistuksista tietoja ei poisteta. Tilastokeskus julkistaa tiedot rikoslain 12 ja 13 luvuissa esitetyistä rikoksista jatkossakin selvitettyjen rikosten osalta.
Poliisin sovittaa omissa tilastojulkaisuissaan tiedot yhdenmukaiseksi Tilastokeskuksen kanssa.
Päätös perustuu tilastolain 16 §::n jossa todetaan, että Tilastokeskuksen oikeus kerätä tietoja 14 ja 15 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden nojalla ei koske kansainvälisten suhteiden, yleisen turvallisuuden, puolustuksen ja valtion turvallisuuden kannalta salassa pidettäviä tietoja sekä julkisuuslain 6:24 pykälään salassa pidettävistä viranomaisten asiakirjoista kohtiin 2,3 ja 9.

Kuukausi

* ennakkotieto

Rikos

Rikoskoodistoa päivitetään jatkuvasti lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla. Tarvittaessa käyttöön otetaan uusia koodeja tai kumotun lain rikoskoodi voi jatkaa uuden lain rikosnimikkeiden tilastoinnissa. Rangaistussäännös, joka on viittaus muuhun säännökseen, ei esiinny nimikkeistössä.

Kuukausi

2023M01*

* ennakkotieto

2023M02*

* ennakkotieto

2023M03*

* ennakkotieto

2023M04*

* ennakkotieto

2023M05*

* ennakkotieto

2023M06*

* ennakkotieto

2023M07*

* ennakkotieto

2023M08*

* ennakkotieto

2023M09*

* ennakkotieto

2023M10*

* ennakkotieto

2023M11*

* ennakkotieto

2023M12*

* ennakkotieto

Tiedot

Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.)

Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.