Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

122d -- Växthusgasutsläppen enligt landskapen, 2011-2021

Välj variabler

Ja
2023-06-07
Utsläpp, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
2019-05-23
Statistikcentralen, växthusgaser
001_122d_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2013 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utsläppen utan LULUCF , 12 Energi, industriprocesser och produktanvänding , 12(-1A3) Energi, industriprocesser och produktanvänding utan inrikes transport ,

Valda 0 Totalt 12

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken - värdet noll Utsläppshandeln utvidgades med nya verksamheter år 2013, vilket innebär att energisektorns uppgifter för år 2011 har angetts med en annan täckning av utsläppshandeln
CO2 utsläpp från inrikes flygtrafi ikluderas endast i kategorin '1A3 Inrikens transport - Totalt'
Utsäppen utan LULUCF inkluderar de indirekta CO2-utsläppen som inte har fördelats på olika sektorer i tabellen
På grund av avrundningar kan summauppgifterna som beräknats utgående från landskapuppgifterna avvika från uppgifterna för hela landet

Utsläppsklass

Baserar sig på utsläppsklass enligt CRF-klassificeringen, som används vid rapporteringen av växthusgaser till klimatavtalet och EU.
Uppgifterna om utrikestrafiken (1D) ingår inte i de totala utsläppsmängderna, utan de anges som tilläggsinformation i inventeringen.

Uppgifter

Utsläpp, tusen ton CO2-ekv.

Utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag.
De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential)-koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500).