Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43276 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M01 (205)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, KA Kapitalbalans, FA Finansiell balans, EO Felaktiga och oidentifierade poster, (4)
  3. Uppgifter: Netto, miljoner euro, Netto, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, Netto, 12 månaders glidande summa, miljoner euro, Netto, 36 månaders glidande summa, miljoner euro, (4)


 2. 12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 154764 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M01 (205)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  3. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro (12)


 3. 12gg -- Bytesbalans och kapitalbalans per region, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 820242 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  2. Land: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), ..., Utlandet totalt (48)
  3. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  4. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 4 kvartals glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro (6)


 4. 12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 449929 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F3 Skuldebrev, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F5 Aktier och andelar i placeringsfonder (6)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M01 (205)
  4. Uppgifter: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, Transaktioner, skulder, miljoner euro, Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro (12)


 5. 12gj -- Finansiell balans och utlandsställning efter sektor och region, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13547413 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (18)
  2. Land: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), ..., Utlandet totalt (43)
  3. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  4. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  5. Uppgifter: Stock, tillgångar, miljoner euro, Stock, skulder, miljoner euro, Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, ..., Andra stockförändringar, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro (12)


 6. 12gk -- Finansiell balans och utlandsställning efter instrument, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 452713 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter, F2 Sedlar, mynt och inlåning, F3 Skuldebrev, ..., F89 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter, exklusive handelskrediter och förskott (17)
  3. Uppgifter: Stock, tillgångar, miljoner euro, Stock, skulder, miljoner euro, Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, ..., Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 4 kvartals glidande summa, miljoner euro (15)
  4. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)


 7. 12gl -- Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149112 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, D1 Direktinvesteringar, skulder till direktinvesteringsföretag, D2 Direktinvesteringar, skulder till investerare, ..., SSSXD Alla funktionella kategorier utom direktinvesteringar (6)
  2. Instrument: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Skuldinstrument (GFSM/PSDSG), F12 Särskilda dragningsrätter (SDR), F2 Sedlar, mynt och inlåning, F3 Skuldebrev, ..., F81 Handelskrediter och förskott (7)
  3. Maturitet: Totalt, S Kortvarig, L Långvarig, (3)
  4. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  5. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11, S14, S15, S124-S129 Alla sektorer utom övriga monetära finansinstitut och offentliga samfund, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, S13 Offentliga samfund (5)
  6. Uppgifter: Stock, skulder, miljoner euro, (1)


 8. 12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis, 2006Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16276 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4 (68)
  2. Uppgifter: Bytesbalansens relation till kvartals-BNP, %, Import av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %, Export av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %, Nettoutlandsställnings relation till årlig BNP, %, Skuldinstrument F12, F2, F3, F4, F6, F8 (s.k. bruttoutlandskuld) i relation till årlig BNP, % (5)