Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12lu -- Banor, planskilda korsningar och plankorsningar, trafikplatser och investeringar, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53057 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Uppgifter: Banlängd totalt, .Banlängd av enkelspårig bana, .Banlängd av elektrifierad enkelspårig bana, .Banlängd av två- eller flerspårig bana, ..., Investeringar i banhållningen (till fasta statistikärs priser) (37)


 2. 12lx -- Det viktigaste tågarbetet, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10589 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. Tågslag: Totalt, Persontrafik, Godstrafik, (3)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Uppgifter: Tågkilometer, Bruttotonkilometer, Dragna bruttotonkilometer, Vagnaxelkilometer, (4)


 3. 12lz -- Dragfordonprestationer, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8461 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. Dragfordonsslag: Totalt, Dieseldragfordon totalt, Diesellok, Dieselmotorvagnar, ..., Elmotorvagnar (7)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Uppgifter: Tågkilometer, Lokkilometer, (2)


 4. 12m1 -- Vagnaxelkilometer, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17936 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Uppgifter: Vagnaxelkilometer totalt, Personvagnar, vagnaxelkilometer, Passagerarvagnar, vagnaxelkilometer, Elmotorvagnar, vagnaxelkilometer, ..., Godsvagnarnas tomkörningsprocent (9)


 5. 12m2 -- Vagnaxelkilometer per tåg- och vagnslag, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36531 Ändrad senast: 20230825 12.30

  1. Typ av tåg: Totalt, Persontrafik och godstrafik totalt, Persontrafik totalt, Fjärrtrafikens tåg, ..., Spridnings- och samlingståg (8)
  2. Dragfordonsslag: Totalt, Diesellok, Dieselmotorvagnar, Ellok, Elmotorvagnar (5)
  3. Vagnslag: Totalt, Passagerarvagnar, Elmotorvagnar, Dieselmotorvagnar, ..., Kundernas godsvagnar (11)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  5. Uppgifter: Vagnaxelkilometer, (1)


 6. 12m3 -- Bruttotonkilometer och medeltågvikter (inklusive lok) per dragfordons- och tågslag, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17021 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. Dragfordonsslag: Totalt, Dragna av lok, Diesellok, Ellok, ..., Ensamma lok (8)
  2. Typ av tåg: Totalt, Persontrafik totalt, Fjärrtrafikens tåg, Närtrafikens tåg, ..., Ensamma lok (8)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Uppgifter: Bruttotonkilometer, Medeltågvikt, (2)


 7. 12m4 -- Tågtrafikens energiförbrukning, 1983-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12580 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2022 (40)
  2. Uppgifter: Energiförbrukning sammanlagt, petajoule, Elektricitet förbrukning, milj. kWh, Elektricitet förbrukning, petajoule, Lätt brännolja, milj. liter, Lätt brännolja, petajoule (5)


 8. 12m5 -- Persontrafik enligt trafikslag, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9196 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Trafiktyp: Totalt, Fjärrtrafik, Inhemsk fjärrtrafik, Utrikes trafik, Närtrafik (5)
  3. Uppgifter: Antal resor i persontrafiken (1000 resor), Personkilometer (milj. pkm), Resans medellängd, (3)


 9. 12m6 -- Godstrafik, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7813 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Trafiktyp: Totalt, Inhemsk trafik, Utrikes trafik, (3)
  3. Uppgifter: Godsets vikt (1000 t), Tonkilometer (milj. tkm), Resans medellängd, (3)


 10. 12m7 -- Godstrafikens ton och tonkilometer enligt varugrupp, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8749 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Varugrupp: Totalt, Växt- och djurprodukter, Mineralprodukte, Trä och träarbeten, ..., Övriga produkter (9)
  3. Uppgifter: Godsets vikt (milj. ton), Tonkilometer (milj. tkm), (2)


 11. 12m8 -- Antal vagnar i samtrafiken mellan järnvägarna i Finland och utlandet, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39834 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Vagnens typ: Personvagnar totalt, Finska personvagnar, Utländska personvagnar, Godsvagnar totalt, ..., Utländska tomma godsvagnar (12)
  3. Samtrafikens typ: I samtrafik transporterade vagnar, Västlig trafik, ...Torneå, Östlig trafik, ..., ...Vartius (8)
  4. Riktning: Totalt, Avsända från Finland, Ankomna till Finland, (3)
  5. Uppgifter: Antal, (1)


 12. 12m9 -- Godsets vikt i den kommersiella vagnslasttrafiken enligt avstånd, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6986 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Avståndsgrupp: Totalt, 1-100 km, 101-200 km, 201-300 km, ..., 501 km - (7)
  3. Uppgifter: Godsets vikt (milj. ton), (1)


 13. 12mc -- Betydande olyckor och plankorsningsolykor, 1992-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18125 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Typ av olycka: Betydande olyckor totalt, ...Tågkollisioner, ...Urspårningar av tåg, ...Plankorsningsolyckor, ..., Plankorsningsolyckor totalt (8)
  3. Uppgifter: Olyckor, Dödade, Allvarligt skadade, Betydande olyckor per 1 milj. tågkm, Dödade och allvarligt skadade personer per 1 milj. tågkm (5)


 14. 12md -- Historisk översikt, 1862-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26572 Ändrad senast: 20230825 08.00

  1. År: 1862, 1870, 1880, 1890, ..., 2022 (52)
  2. Uppgifter: Banlängd totalt, Spårlängd totalt, Ånglok, Diesellok, ..., Tonkilometer (1000 tkm) (16)


 15. 12ra -- Persontrafik enligt kvartal, 2011Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9945 Ändrad senast: 20240326 08.00

  1. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2023Q4 (52)
  2. Uppgifter: Antal resor i persontrafiken (1000 resor), Personkilometer (milj. pkm), (2)


 16. 12rb -- Godstrafik enligt kvartal, 2011Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9935 Ändrad senast: 20240326 08.00

  1. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2023Q4 (52)
  2. Uppgifter: Godsets vikt (1000 t), Tonkilometer (milj. tkm), (2)