Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13lf -- Livförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-27
Premieinkomst, egen andel:
Tusen euro
Premieinkomst:
Tusen euro
Återförsäkringens andel av premieinkomsten:
Tusen euro
Intäkter av placeringsverksamheten:
Tusen euro
Uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeökningar:
Tusen euro
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar, inkomst:
Tusen euro
Förändringar i värdet på andra investeringar:
Tusen euro
Övriga försäkringstekniska intäkter:
Tusen euro
Ersättningskostnader, egen andel:
Tusen euro
Utbetalda ersättningar:
Tusen euro
Återförsäkringens andel av betalade ersättningar:
Tusen euro
Förändring i ersättningsansvaret:
Tusen euro
Återförsäkringens andel av förändringen i ersättningsansvaret:
Tusen euro
Föränrding i premieansvaret, egen andel:
Tusen euro
Föränrding i premieansvaret:
Tusen euro
Återförsäkringens andel av förändringen i premieansvaret:
Tusen euro
Driftskostnader:
Tusen euro
Kostnader för placeringsverksamheten:
Tusen euro
Korrigering av uppskrivning av placeringar/orealiserade värdeminskningar:
Tusen euro
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar, kostnader:
Tusen euro
Förändringar i värdet på andra investeringar, kostnader:
Tusen euro
Övriga försäkringstekniska kostnader:
Tusen euro
Försäkringstekniskt resultat/bidrag:
Tusen euro
Övriga intäkter:
Tusen euro
Övriga kostnader:
Tusen euro
Inkomstskatter för den egentliga verksamheten:
Tusen euro
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter:
Tusen euro
Bokslutsdispositioner totalt:
Tusen euro
Förändring i avskrivningsdifferensen:
Tusen euro
Förändring i skattemässiga reserver:
Tusen euro
Inkomstskatter totalt:
Tusen euro
Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder:
Tusen euro
Latent skatt:
Tusen euro
Övriga direkta skatter:
Tusen euro
Räkenskapsperiodens vinst(förlust):
Tusen euro
2023-09-27
2022-04-08
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13lf_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Premieinkomst, egen andel , Premieinkomst , Återförsäkringens andel av premieinkomsten ,

Valda 1 Totalt 35

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000