Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13lh -- Liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar, 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-27
AKTIVA:
Tusen euro
Immateriella tillgångar totalt:
Tusen euro
Utvecklingsutgifter:
Tusen euro
Immateriella rättigheter:
Tusen euro
Goodwill:
Tusen euro
Koncerngoodwill:
Tusen euro
Övriga utgifter med lång verkningstid:
Tusen euro
Förskottsbetalningar:
Tusen euro
Investeringar som hålls till förfall:
Tusen euro
Fastighetsplaceringar totalt:
Tusen euro
Placeringar i företag inom samma koncern och ägarintresseföretag totalt:
Tusen euro
Övriga placeringar totalt:
Tusen euro
Aktier och andelar:
Tusen euro
Finansmarknadsinstrument:
Tusen euro
Andelar i kollektiva placeringar:
Tusen euro
Fordringar, inteckningslån:
Tusen euro
Övriga lånefordringar:
Tusen euro
Banktillgodohavanden:
Tusen euro
Övriga placeringar:
Tusen euro
Depåfordringar inom återförsäkringar:
Tusen euro
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar:
Tusen euro
Fordringar totalt:
Tusen euro
Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet:
Tusen euro
Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet, på försäkringstagare:
Tusen euro
Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet, på försäkringsförmedlare:
Tusen euro
Fordringar som uppstått vid återförsäkringsverksamhet:
Tusen euro
Övriga fordringar:
Tusen euro
Obetalda aktier från andelar, garantikapital eller grundfond:
Tusen euro
Latenta skattefordringar:
Tusen euro
Övriga tillgångar totalt:
Tusen euro
Materiella tillgångar totalt:
Tusen euro
Kassa och bank:
Tusen euro
Övriga tillgångar:
Tusen euro
Aktiva resultatregleringar totalt:
Tusen euro
Räntor och hyror, aktiva resultatregleringar:
Tusen euro
Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, aktiva resultatregleringar:
Tusen euro
Övriga aktiva resultatregleringar:
Tusen euro
PASSIVA:
Tusen euro
Eget kapital/grundkapital totalt:
Tusen euro
Aktiekapital/grundfond:
Tusen euro
Garantikapital:
Tusen euro
Överkursfond:
Tusen euro
Uppskrivningsfond:
Tusen euro
Reservfond:
Tusen euro
Fond för verkligt värde:
Tusen euro
Övriga fonder:
Tusen euro
Vinst(förlust) från tidigare räkenskapsperioder:
Tusen euro
Räkenskapsperiodens vinst(förlust):
Tusen euro
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt:
Tusen euro
Avskrivningsdifferens:
Tusen euro
Reserver:
Tusen euro
Kapitallån, totalt:
Tusen euro
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel:
Tusen euro
Premieansvar, egen andel:
Tusen euro
Ersättningsansvar, egen andel:
Tusen euro
Utjämningspost:
Tusen euro
Ansvarsskuld för fondförsäkringar:
Tusen euro
Avsättningar totalt:
Tusen euro
Depåskulder inom återförsäkring:
Tusen euro
Passiva resultatregleringar:
Tusen euro
Skulder totalt:
Tusen euro
2023-09-27
2022-04-08
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13lh_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: AKTIVA , Immateriella tillgångar totalt , Utvecklingsutgifter ,

Valda 1 Totalt 61

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar