Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

128h -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne viitehenkilön koulutusasteen mukaan, 1995-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Asuntokuntien lukumäärä:
Lukumäärä
Asuntokunnan keskikoko, henkilöä:
keskiarvo
Kulutusyksiköitä keskimäärin:
Lukumäärä
1. PALKKATULOT, keskiarvo:
Euroa
1.1 joista: luontoisedut ja työsuhdeoptiot, keskiarvo:
Euroa
2. YRITTÄJÄTULOT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
2.1. Yrittäjätulot maataloudesta, keskiarvo:
Euroa
2.2. Yrittäjätulot metsätaloudesta, keskiarvo:
Euroa
2.3. Yrittäjätulot elinkeinotoiminnasta, keskiarvo:
Euroa
2.4. Yrittäjätulot muusta yrittäjätoiminnasta, keskiarvo:
Euroa
3. OMAISUUSTULOT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
3.1. Osinkotulot, keskiarvo:
Euroa
3.2. Vuokratulot, keskiarvo:
Euroa
3.3. Myyntivoitot, keskiarvo:
Euroa
3.4. Muut omaisuustulot, keskiarvo:
Euroa
4. TUOTANNONTEKIJÄTULOT, keskiarvo:
Euroa
5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
5.1. Sairausajan toimeentuloturva, keskiarvo:
Euroa
5.2. Toimintarajoitteisuuteen liittyvät tuet, keskiarvo:
Euroa
5.3. Vanhuuden turva, keskiarvo:
Euroa
5.4. Lesken ja muiden omaisten tuet, keskiarvo:
Euroa
5.5. Lapsiperheiden etuudet, keskiarvo:
Euroa
5.6. Työttömyysturva, keskiarvo:
Euroa
5.7. Asumisen tuet, keskiarvo:
Euroa
5.8. Opintoetuudet, keskiarvo:
Euroa
5.9. Muu toimeentuloturva, keskiarvo:
Euroa
6. BRUTTOTULOT, keskiarvo:
Euroa
7. MAKSETUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
7.1. Verot ansiotuloista keskiarvo:
Euroa
7.2. Verot pääomatuloista, keskiarvo:
Euroa
7.3. Kunnallisverot, keskiarvo:
Euroa
7.4. Muut maksetut tulonsiirrot, keskiarvo:
Euroa
8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHATULO, keskiarvo:
Euroa
Ansiotulot verotuksessa:
Euroa
Pääomatulo:
Euroa
19.12.2024
26.8.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_128h_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Asuntokuntien lukumäärä , Asuntokunnan keskikoko, henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 28

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki kotitaloudet , Perusaste , Keskiaste ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: asuntokunta.
Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), kulutusyksikköä ja asuntokuntaa kohden, tulojen pääerät asuntokuntaa kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Kulutusyksiköitä keskimäärin

Eurostat-asteikko (OECD:n muunnettu asteikko), jossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 ja lapset saavat painon 0,3 (0-13-vuotiaat).

3.1. Osinkotulot, keskiarvo

Osinkotulot kattavat osingot julkisesti ja ei-julkisesti noteeratuista yhtiöistä, osinkotulot yhtymistä, osinkotulot ulkomailta, osuuskuntien ylijäämät sekä sijoitusrahastojen voitto-osuudet.
Osinkotulot sisältävät verovapaan osuuden osinkotuloista.

3.3. Myyntivoitot, keskiarvo

Myyntivoitot = realisoidut luovutusvoitot - luovutustappiot (negatiiviset arvot on nollattu). Sisältää veronalaiset luovutusvoitot sekä verovapaan luovutusvoiton, kun luovutushinnat olivat alle 1000 euroa.

5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo

Saadut tulonsiirrot (alaerät ESSPROS-luokituksen mukaisesti)

5.3. Vanhuuden turva, keskiarvo

Vanhuuden turva sisältää kansaneläkkeet, työeläkkeet ja takuueläkkeet vanhuuseläkkeenä.

5.5. Lapsiperheiden etuudet, keskiarvo

Lapsiperheiden etuudet sisältävät mm. lapsilisät, vanhempainpäivärahat, kotihoidon tuen sekä vuodesta 2010 alkaen elatustuen.

5.6. Työttömyysturva, keskiarvo

Työttömyysturva sisältää peruspäivärahan, työmarkkinatuen, ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat, eläketuen, starttirahan, koulutustuen, aikuiskoulutustuen ja vuorottelukorvaukset.

5.7. Asumisen tuet, keskiarvo

Asumisen tuet sisältävät yleisen asumistuen, eläkkeensaajien asumistuen ja opintorahan asumislisän.

5.8. Opintoetuudet, keskiarvo

Opintoetuudet sisältävät veronalaiset opintorahat, ammattitutkintostipendit sekä apurahat ja opiskeluavustukset. Myös asevelvollisten päivärahat on sisällytetty opintoetuuksiin. Nostetut opintolainat eivät sisälly opintoetuuksiin.

5.9. Muu toimeentuloturva, keskiarvo

Muu toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, sotilasavustuksen, opintolainojen korkoavustuksen, veronalaisem lakkoavustuksen sekä rekisteripohjaisesti imputoidun saadun elatusavun.