Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12kr -- Kuntien tilinpäätökset, 2015-2020

Valitse muuttujat

Ei
10.9.2021
TULOSLASKELMA:
tuhatta euroa
Toimintatuotot yhteensä:
tuhatta euroa
Myyntituotot:
tuhatta euroa
Maksutuotot:
tuhatta euroa
Tuet ja avustukset:
tuhatta euroa
Muut toimintatuotot:
tuhatta euroa
Valmistevarastojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Valmistus omaan käyttöön:
tuhatta euroa
Toimintakulut yhteensä:
tuhatta euroa
Henkilöstökulut yhteensä:
tuhatta euroa
Palkat ja palkkiot:
tuhatta euroa
Henkilösivukulut:
tuhatta euroa
Eläkekulut:
tuhatta euroa
Muut henkilösivukulut:
tuhatta euroa
Palvelujen ostot:
tuhatta euroa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
tuhatta euroa
Avustukset:
tuhatta euroa
Muut toimintakulut:
tuhatta euroa
Toimintakate +/-:
tuhatta euroa
Verotulot:
tuhatta euroa
Kunnan tulovero:
tuhatta euroa
Osuus yhteisöveron tuotosta:
tuhatta euroa
Muut verotulot (sis. kiinteistöverotulot):
tuhatta euroa
Valtionosuudet:
tuhatta euroa
Rahoitustuotot ja -kulut +/-:
tuhatta euroa
Korkotuotot:
tuhatta euroa
Muut rahoitustuotot:
tuhatta euroa
Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät osinkotuotot ja osuuspääomien korot:
tuhatta euroa
Korkokulut:
tuhatta euroa
Muut rahoituskulut:
tuhatta euroa
Vuosikate +/-:
tuhatta euroa
Poistot ja arvonalentumiset:
tuhatta euroa
Suunnitelman mukaiset poistot:
tuhatta euroa
Arvonalentumiset:
tuhatta euroa
Satunnaiset erät +/-:
tuhatta euroa
Satunnaiset tuotot:
tuhatta euroa
Satunnaiset kulut:
tuhatta euroa
Tilikauden tulos +/-:
tuhatta euroa
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+):
tuhatta euroa
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+):
tuhatta euroa
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+):
tuhatta euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) +/-:
tuhatta euroa
RAHOITUSLASKELMA:
tuhatta euroa
Toiminnan rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Vuosikate (rahoituslaskelma) +/-:
tuhatta euroa
Satunnaiset erät (rahoituslaskelma) +/-:
tuhatta euroa
Tulorahoituksen korjauserät +/-:
tuhatta euroa
Investointien rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Investointimenot:
tuhatta euroa
Josta: Osakkeiden ja osuuksien hankintamenot:
tuhatta euroa
Rahoitusosuudet investointimenoihin:
tuhatta euroa
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot:
tuhatta euroa
Josta: Osakkeiden ja osuuksien luovutustulot:
tuhatta euroa
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Rahoituksen rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Antolainauksen muutokset +/-:
tuhatta euroa
Antolainasaamisten lisäys:
tuhatta euroa
Antolainasaamisten vähennys:
tuhatta euroa
Lainakannan muutokset +/-:
tuhatta euroa
Pitkäaikaisten lainojen lisäys:
tuhatta euroa
Pitkäaikaisten lainojen vähennys:
tuhatta euroa
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Oman pääoman muutokset +/-:
tuhatta euroa
Muut maksuvalmiuden muutokset +/-:
tuhatta euroa
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/-:
tuhatta euroa
Vaihto-omaisuuden muutos +/-:
tuhatta euroa
Saamisten muutos +/-:
tuhatta euroa
Korottomien velkojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Rahavarojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Rahavarat 31.12.:
tuhatta euroa
Rahavarat 1.1.:
tuhatta euroa
TASE:
tuhatta euroa
Pysyvät vastaavat yhteensä:
tuhatta euroa
Aineettomat hyödykkeet yhteensä:
tuhatta euroa
Aineettomat oikeudet:
tuhatta euroa
Muut pitkävaikutteiset menot:
tuhatta euroa
Ennakkomaksut (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Aineelliset hyödykkeet yhteensä:
tuhatta euroa
Maa- ja vesialueet:
tuhatta euroa
Rakennukset:
tuhatta euroa
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
tuhatta euroa
Koneet ja kalusto:
tuhatta euroa
Muut aineelliset hyödykkeet:
tuhatta euroa
Muista aineellisista hyödykkeistä arvo- ja taide-esineet:
tuhatta euroa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat:
tuhatta euroa
Sijoitukset yhteensä:
tuhatta euroa
Osakkeet ja osuudet yhteensä (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Kuntayhtymäosuudet:
tuhatta euroa
Muut osakkeet ja osuudet:
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset yhteensä (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset yhteensä (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset valtiolta (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Toimeksiantojen varat yhteensä:
tuhatta euroa
Valtion toimeksiannot (vastaavaa):
tuhatta euroa
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet:
tuhatta euroa
Muut toimeksiantojen varat:
tuhatta euroa
Vaihtuvat vastaavat yhteensä:
tuhatta euroa
Vaihto-omaisuus yhteensä:
tuhatta euroa
Aineet ja tarvikkeet:
tuhatta euroa
Keskeneräiset tuotteet:
tuhatta euroa
Valmiit tuotteet:
tuhatta euroa
Muu vaihto-omaisuus:
tuhatta euroa
Ennakkomaksut (vaihtuvissa vastaavissa):
tuhatta euroa
Saamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset myyntisaamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset valtiolta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset muilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset muut saamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset siirtosaamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset myyntisaamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset valtiolta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset muilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset muut saamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:
tuhatta euroa
Rahoitusarvopaperit yhteensä:
tuhatta euroa
Osakkeet ja osuudet (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin yhteensä:
tuhatta euroa
Valtion velkasitoumukset:
tuhatta euroa
Kuntatodistukset:
tuhatta euroa
Muut sijoitukset:
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset yhteensä (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Muut arvopaperit yhteensä (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Muiden arvopapereiden rahasto-osuudet yhteensä:
tuhatta euroa
Muut arvopaperit (rahoitusarvopapereissa):
tuhatta euroa
Rahat ja pankkisaamiset:
tuhatta euroa
Vastaavaa yhteensä:
tuhatta euroa
Oma pääoma yhteensä:
tuhatta euroa
Peruspääoma:
tuhatta euroa
Arvonkorotusrahasto:
tuhatta euroa
Muut omat rahastot:
tuhatta euroa
Edellisten tilikausien ylijäämä (+)/alijäämä (-):
tuhatta euroa
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-):
tuhatta euroa
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä:
tuhatta euroa
Poistoero:
tuhatta euroa
Vapaaehtoiset varaukset:
tuhatta euroa
Pakolliset varaukset yhteensä:
tuhatta euroa
Eläkevaraukset:
tuhatta euroa
Muut pakolliset varaukset:
tuhatta euroa
Toimeksiantojen pääomat yhteensä:
tuhatta euroa
Valtion toimeksiannot (vastattavaa):
tuhatta euroa
Lahjoitusrahastojen pääoma:
tuhatta euroa
Muut toimeksiantojen pääomat:
tuhatta euroa
Vieras pääoma yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat kotimaisilta talletuspankeilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat valtiolta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat Kevalta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta ulkomaisilta luotonantajilta:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset saadut ennakot:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset ostovelat:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset liittymismaksut ja muut velat yhteensä:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset liittymismaksut ja muut velat valtiolle:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset liittymismaksut ja muut velat kunnille ja kuntayhtymille:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset liittymismaksut ja muut velat muille:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset siirtovelat:
tuhatta euroa
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta yhteensä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat kotimaisilta talletuspankeilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat valtiolta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat Kevalta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta yhteensä:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta ulkomaisilta luotonantajilta:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset saadut ennakot:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset ostovelat:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset liittymismaksut ja muut velat:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset siirtovelat:
tuhatta euroa
Vastattavaa yhteensä:
tuhatta euroa
Vuokravastuut yhteensä:
tuhatta euroa
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta: Jäljellä oleva pääoma:
tuhatta euroa
Takaukset muiden puolesta: Jäljellä oleva pääoma:
tuhatta euroa
10.9.2021
30.3.2020
Kuntatalous, Tilastokeskus
001_12kr_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: TULOSLASKELMA , Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot ,

Valittu 1 Yhteensä 203

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MA1 MANNER - SUOMI , MK01 Uusimaa ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
Aluejako on kunkin tilastovuoden mukainen.