Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12mj -- Kuntien konsernitilinpäätökset, 2015-2020

Valitse muuttujat

Ei
10.9.2021
TULOSLASKELMA:
tuhatta euroa
Toimintatuotot:
tuhatta euroa
Toimintakulut:
tuhatta euroa
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) +/-:
tuhatta euroa
Toimintakate +/-:
tuhatta euroa
Verotulot:
tuhatta euroa
Valtionosuudet:
tuhatta euroa
Rahoitustuotot ja -kulut +/-:
tuhatta euroa
Korkotuotot:
tuhatta euroa
Muut rahoitustuotot:
tuhatta euroa
Korkokulut:
tuhatta euroa
Muut rahoituskulut:
tuhatta euroa
Vuosikate +/-:
tuhatta euroa
Poistot ja arvonalentumiset:
tuhatta euroa
Suunnitelman mukaiset poistot:
tuhatta euroa
Omistuksen eliminointierot +/-:
tuhatta euroa
Arvonalentumiset:
tuhatta euroa
Satunnaiset erät +/-:
tuhatta euroa
Tilikauden tulos +/-:
tuhatta euroa
Tilinpäätössiirrot +/-:
tuhatta euroa
Tilikauden verot:
tuhatta euroa
Laskennalliset verot +/-:
tuhatta euroa
Vähemmistöosuudet +/-:
tuhatta euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) +/-:
tuhatta euroa
RAHOITUSLASKELMA:
tuhatta euroa
Toiminnan rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Vuosikate rahoituslaskelmassa +/-:
tuhatta euroa
Satunnaiset erät rahoituslaskelmassa +/-:
tuhatta euroa
Tilikauden verot rahoituslaskelmassa +/-:
tuhatta euroa
Tulorahoituksen korjauserät +/-:
tuhatta euroa
Investointien rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Investointimenot:
tuhatta euroa
Rahoitusosuudet investointimenoihin:
tuhatta euroa
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot:
tuhatta euroa
Toiminnan ja investointien rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Rahoituksen rahavirta +/-:
tuhatta euroa
Antolainauksen muutokset +/-:
tuhatta euroa
Antolainasaamisten lisäys:
tuhatta euroa
Antolainasaamisten vähennys:
tuhatta euroa
Lainakannan muutokset +/-:
tuhatta euroa
Pitkäaikaisten lainojen lisäys:
tuhatta euroa
Pitkäaikaisten lainojen vähennys:
tuhatta euroa
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Oman pääoman muutokset +/-:
tuhatta euroa
Muut maksuvalmiuden muutokset +/-:
tuhatta euroa
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/-:
tuhatta euroa
Vaihto-omaisuuden muutos +/-:
tuhatta euroa
Saamisten muutos +/-:
tuhatta euroa
Korottomien velkojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Rahavarojen muutos +/-:
tuhatta euroa
Rahavarat 31.12.:
tuhatta euroa
Rahavarat 1.1.:
tuhatta euroa
TASE:
tuhatta euroa
Pysyvät vastaavat:
tuhatta euroa
Aineettomat hyödykkeet:
tuhatta euroa
Aineettomat oikeudet:
tuhatta euroa
Konserniliikearvo:
tuhatta euroa
Muut pitkävaikutteiset menot:
tuhatta euroa
Ennakkomaksut (pysyvissä vastaavissa):
tuhatta euroa
Aineelliset hyödykkeet:
tuhatta euroa
Maa-ja vesialueet:
tuhatta euroa
Rakennukset:
tuhatta euroa
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
tuhatta euroa
Koneet ja kalusto:
tuhatta euroa
Muut aineelliset hyödykkeet:
tuhatta euroa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat:
tuhatta euroa
Sijoitukset:
tuhatta euroa
Osakkuusyhteisöosuudet:
tuhatta euroa
Muut osakkeet ja osuudet:
tuhatta euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset:
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset:
tuhatta euroa
Muut saamiset:
tuhatta euroa
Toimeksiantojen varat:
tuhatta euroa
Vaihtuvat vastaavat:
tuhatta euroa
Vaihto-omaisuus:
tuhatta euroa
Saamiset:
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset saamiset:
tuhatta euroa
Lyhytaikaiset saamiset:
tuhatta euroa
Rahoitusarvopaperit:
tuhatta euroa
Rahat ja pankkisaamiset:
tuhatta euroa
Vastaavaa yhteensä:
tuhatta euroa
Oma pääoma:
tuhatta euroa
Peruspääoma:
tuhatta euroa
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat:
tuhatta euroa
Arvonkorotusrahasto:
tuhatta euroa
Muut omat rahastot:
tuhatta euroa
Edellisten tilikausien ylijäämä (+)/alijäämä (-):
tuhatta euroa
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-):
tuhatta euroa
Vähemmistöosuudet (tase):
tuhatta euroa
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset:
tuhatta euroa
Poistoero:
tuhatta euroa
Vapaaehtoiset varaukset:
tuhatta euroa
Pakolliset varaukset:
tuhatta euroa
Eläkevaraukset:
tuhatta euroa
Muut pakolliset varaukset:
tuhatta euroa
Toimeksiantojen pääomat:
tuhatta euroa
Konsernireservi:
tuhatta euroa
Vieras pääoma:
tuhatta euroa
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma:
tuhatta euroa
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma:
tuhatta euroa
Josta: Pitkäaikaiset saadut ennakot:
tuhatta euroa
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma:
tuhatta euroa
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma:
tuhatta euroa
Josta: Lyhytaikaiset saadut ennakot:
tuhatta euroa
Vastattavaa yhteensä:
tuhatta euroa
Vuokravastuut yhteensä:
tuhatta euroa
Takaukset muiden puolesta: Jäljellä oleva pääoma:
tuhatta euroa
10.9.2021
30.3.2020
Kuntatalous, Tilastokeskus
002_12mj_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: TULOSLASKELMA , Toimintatuotot , Toimintakulut ,

Valittu 1 Yhteensä 107

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MA1 MANNER - SUOMI , MK01 Uusimaa ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
Aluejako on kunkin tilastovuoden mukainen.