Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13st -- Antalet kandidater i riksdagsvalet efter parti samt uppgift om sittande riksdagsledamöter, fullmäktigeledamöter, ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige och Europaparlamentariker, 2003-2023

Välj variabler

Ja
2023-04-27
Antal kandidater:
Antal
Riksdagsmän:
Antal
Ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige:
Antal
Fullmäktigeledamot:
Antal
Ledamot av Europaparlamentet:
Antal
Riksdagsmän och fullmäktigeledamot:
Antal
Riksdagsmän och ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige:
Antal
Riksdagsmän och ledamot av Europaparlamentet:
Antal
Riksdagsmän, ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktigeledamot:
Antal
Ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktigeledamot:
Antal
2027-04-01
2023-03-22
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13st_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal kandidater , Riksdagsmän , Ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SAF ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
.... uppgift inte tillgänglig
Uppgiften om sittande ledamot i välfärdsområdesfullmäktige (variabel: Ledamot i välfärdsområdesfullmäktige) har ersatts med uppgift om invald kandidat i välfärdsområdesvalet 2022, eftersom brister upptäckts i kvaliteten på den ursprungliga variabeln. Den ursprungliga uppgiften härstammar från statistikens rådata, som fås från Justitieministeriet. Den nya uppgiften om valet av kandidat i välfärdsområdesvalet har tagits ur materialet för statistiken över välfärdsområdesval. De uppgifter som bildas med hjälp av den nya variabeln avviker något från tidigare uppgifter. I tabellen Ledamot i välfärdsområdesfullmäktige = invald i välfärdsområdesvalet 2022.

Parti

Med parti avses en registrerad förening som införts i justitieministeriets partiregister. Partier är ideella föreningar som grundats i syfte att påverka politiska angelägenheter. Partimedlemmarna hör vanligen till någon av partiets lokalföreningar.

Parti

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland (KD)
LIIKE = Rörelse.nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
FP = Feministiska partiet
KaL = Medborgarförbundet
KL = Korjausliike
SKE = Finska Folket Först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristall Parti
VKK = Valta kuuluu kansalle
VL = Frihetsalliansen
SML = Sinimusta Liike

Uppgifter

Antal kandidater

För valbarhet gäller i huvudsak samma allmänna förutsättningar som för rösträtt, utom vid kommunalval, där valbarhet förutsätter varaktigt boende medan rösträtt endast förutsätter att kommunen varit ens hemkommun i 51 dagars tid före valdagen.

Antal kandidater

Valbar (uppställbar som kandidat) i kommunalval är den som
1) har hemvist i kommunen
2) är röstberättigad i kommunalval, och
3) inte är omyndig.

Antal kandidater

Valbar i riksdagsval är varje röstberättigad som inte är omyndig. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster. Innehavare av vissa höga befattningar är tvungna att lämna sin befattning för att kunna väljas till ledamot av riksdagen.

Antal kandidater

Valbar i Europaparlamentsval är
1) varje röstberättigad finsk medborgare som inte är omyndig
2) varje röstberättigad EU-medborgare som är anmäld och upptagen i rösträttsregistret i Finland och som inte har förlorat sin valbarhet i den medlemsstat där han eller hon är medborgare.

Antal kandidater

I presidentval är endast infödda finska medborgare valbara.