Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13sv -- Röstningsuppgifter efter kön i riksdagsvalet enligt varje valårets kommunindelning, 1983-2023

Välj variabler

Ja
2023-05-16
Röstberättigade (antal):
Antal
Väljare (antal):
Antal
Valdeltagande (%):
Procent
Kasserade röster (antal):
Antal
Röstberättigade, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (antal):
Antal
Röstberättigade, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%):
Procent
Väljare, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (antal):
Antal
Väljare, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%):
Procent
Valdeltagande, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (procentenheter):
Procentenhet
Valdeltagande, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%):
Procent
Kasserade röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (antal):
Antal
Kasserade röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%):
Procent
2027-04-14
2023-05-16
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13sv_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade (antal) , Väljare (antal) , Valdeltagande (%) ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1983 , 1987 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 11

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland , Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 527

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellerna har korrigerats 16.5.2023 i fråga om valdeltagandet efter kön i Helsingfors, på grund av fel i källmaterialet.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma

Valkrets och kommun under valåret

Kommungrupperingar och valkretsar
I riksdagsvalet 2023 har kommunerna placerats i valkretsar efter
gällande valkretsindelning. Beträffande tidigare val bör noteras att även
om summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte alltid
under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna har bytt valkrets.

Uppgifter

Röstberättigade (antal)

Röstberättigad vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Vid presidentval skall rösträttsåldern uppnås senast på valdagen under det första valet.

Röstberättigade (antal)

Röstberättigad vid Europaparlamentsval är också medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt vid Europaparlamentsval i den stat i vilken de är medborgare (2 § i vallagen). Rösträtt i kommunalval som förrättas i kommunen har finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast valdagen fyller 18 år och vars hemkommun enligt lagen om hemkommun kommunen, enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet, är vid utgången av den 51 dagen före valdagen.

Röstberättigade (antal)

Rösträtt i kommunalval har även andra utlänningar som uppfyller villkoren ovan, om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år. (26 § i kommunallagen).

Valdeltagande (%)

Röstningsprocenten = andelen röstande i proportion till alla röstberättigade.

Valdeltagande (%)

I statistiken över statliga val används fyra olika röstningsprocenter:
1) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Finland
2) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta utomlands
3) den totala röstningsprocenten, som omfattar båda de ovannämnda grupperna
4) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Sverige (ur grupp 2).

Valdeltagande (%)

För Europaparlamentsval beräknas även röstningsprocenten för övriga EU-medborgare.

Valdeltagande (%)

I kommunalval är rösträtten inte bunden till finskt medborgarskap, utan baserar sig på personens hemkommun. (Se Röstberättigad.)

Valdeltagande (%)

För kommunalval anges utöver den totala röstningsprocenten även röstningsprocenten för utländska medborgare efter medborgarskap: EU-land, Island och Norge, Annat land.
(Se även Förhandsröstningsprocent.)

Kasserade röster (antal)

Vallagens 85 § innehåller bestämmelser om ogiltiga röstsedlar. En röstsedel kan ogiltigförklaras på bl.a. följande grunder:
1) valkuvertet innehåller flera röstsedlar eller också något annat än en röstsedel
2) valkuvertet är försett med en obehörig anteckning
3) som röstsedel har använts något annat än en röstsedel som justitieministeriet låtit trycka
4) röstsedeln är ostämplad
5) kandidatens nummer har antecknats så att det inte tydligt framgår vilken kandidat som avses
6) på röstsedeln har skrivits den röstandes namn eller ett särskilt kännetecken på denne, eller någon annan obehörig anteckning.

Kasserade röster (antal)

Förutom antalet röstsedlar som ogiltigförklarats på dessa grunder statistikförs även antalet blanka röstsedlar.