Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121z -- Regionala växthusgasutsläppen, uppgifter utanför utsläppshandeln, 2011-2021

Välj variabler

Ja
2023-06-07
Utsläpp, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
2019-05-23
Statistikcentralen, växthusgaser
001_121z_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2013 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utsläppen utan LULUCF , 1 Energi , 1(-1A3) Energisektorn utan inrikes transport ,

Valda 0 Totalt 13

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Utsläppshandeln utvidgades med nya verksamheter år 2013, vilket innebär att energisektorns uppgifter för år 2011 har angetts med en annan täckning av utsläppshandeln
Inrikes transport innehåller inte CO2-utsläpp från inrikes flygtrafik
Utsläppen utan LULUCF innehåller de indirekta CO2-utsläppen som inte har fördelats på olika sektorer i tabellen
På grund av avrundningar kan summauppgifterna som beräknats utgående från kommunuppgifterna avvika från uppgifterna för hela landet

Utsläppsklass

Baserar sig på utsläppsklass enligt CRF-klassificeringen, som används vid rapporteringen av växthusgaser till klimatavtalet och EU.
Uppgifterna om utrikestrafiken (1D) ingår inte i de totala utsläppsmängderna, utan de anges som tilläggsinformation i inventeringen.

Område

Område, indelningen baserar sigtpå kommuner

Uppgifter

Utsläpp, tusen ton CO2-ekv.

Utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag.
De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential)-koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500).