Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13qn -- Energianvändningens bränslebaserade utsläpp av växthusgaser (1A) efter bränslegrupp, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-15
Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tusen ton CO2-ekv.
2024-05-30
2022-07-29
Statistikcentralen, växthusgaser
001_13qn_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1A Verksamheter med förbränning av bränslen , 1A1 Energiindustrin , 1A2 Tillverknings- och byggindustri ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Fast bränsle , Flytande bränslen ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
- värdet noll
Utsläppsmängd uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag. De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential)-koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata enligt förkortningen AR5 har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500).

Utsläppsklass

Baserar sig på utsläppsklass enligt CRF-klassificeringen, som används vid rapporteringen av växthusgaser till klimatavtalet och EU. Uppgifterna om utrikestrafiken (1D) ingår inte i växthusgasinventeringens totala utsläppsmängder, utan de anges som tilläggsinformation.

Växthusgas

De växthusgaser som ska rapporteras i inventeringen av växthusgaser är koldioxid CO2, metan CH4, dikväveoxid N2O samt fluorerade växthusgaser, dvs. F-gaser (HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten), svavelhexafluorid SF6 och kvävetrifluorid NF3).

Bränsle

Bränslena har indelats enligt den gruppering som används i den internationella rapporteringen av växthusgaser. Grupperingen följer i huvudsak den gruppering som används i den internationella statistikföringen av energi. Koldioxidutsläpp vid energianvändning av biomassa (CO2-bio) inkluderas inte i utsläppen från energisektorn, men utsläppen av metan och dikväveoxid inkluderas. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av biomassa anges som tilläggsinformation i inventeringen.