Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14da -- Röstningsuppgifter efter kön i presidentvalet, 1994-2024

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Röstberättigade (antal):
Antal
Väljare (antal):
Antal
Valdeltagande (%):
Procent
Väljare, förhandsröstning (antal):
Antal
Valdeltagande i förhandsröstningen (%):
Procent
Kasserade röster (antal):
Antal
2024-02-20
2024-02-06
Statistikcentralen, presidentval
001_14da_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland , Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 521

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift Ändringar i valkretsarnas namn och/eller nummer i presidentvalet 1997: 01 Helsingfors stads valkrets => 01 Helsingfors valkrets
02 Nylands läns valkrets => 02 Nylands valkrets
03 Åbo läns södra valkrets => 03 Egentliga Finlands valkrets
04 Åbo läns norra valkrets => 04 Satakunta valkrets
06 Tavastlands läns södra valkrets => 06 Tavastlands valkrets
07 Tavastlands läns norra valkrets => 07 Birkalands valkrets
08 Kymmene läns valkrets => 08 Kymmene valkrets
09 S:t Michels läns valkrets => 09 S:t Michels valkrets
10 Norra Karelens läns valkrets => 11 Norra Karelens valkrets
11 Kuopio läns valkrets => 10 Kuopio valkrets
12 Mellersta Finlands läns valkrets => 13 Mellersta Finlands valkrets
13 Vasan läns valkrets => 12 Vasa valkrets
14 Uleåborgs läns valkrets => 14 Uleåborgs valkrets
15 Lapplands läns valkrets => 15 Lapplands valkrets
Ändringar i valkretsarnas namn i presidentvalet 2002: 09 S:t Michels valkrets => 09 Södra Savolax valkrets
10 Kuopio valkrets => 10 Norra Savolax valkrets
De uppgifter som presenteras på nationell nivå och valkretsnivå omfattar alla röstberättigade. Uppgifter som presenteras på kommunal nivå omfattar finska medborgare som bor i Finland.

Valkrets och kommun under valåret

Kommuner och valkretsar.
I presidentvalet 2024 har kommunerna placerats i valkretsar efter
gällande valkretsindelning. Beträffande tidigare val bör noteras att kommunerna finns inte alltid
under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna kunde vara bytt valkrets.

Uppgifter

Röstberättigade (antal)

Röstberättigad vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Vid presidentval skall rösträttsåldern uppnås senast på valdagen under det första valet.

Röstberättigade (antal)

Röstberättigad vid Europaparlamentsval är också medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt vid Europaparlamentsval i den stat i vilken de är medborgare (2 § i vallagen). Rösträtt i kommunalval som förrättas i kommunen har finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast valdagen fyller 18 år och vars hemkommun enligt lagen om hemkommun kommunen, enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet, är vid utgången av den 51 dagen före valdagen.

Röstberättigade (antal)

Rösträtt i kommunalval har även andra utlänningar som uppfyller villkoren ovan, om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år. (26 § i kommunallagen).

Valdeltagande (%)

Röstningsprocenten = andelen röstande i proportion till alla röstberättigade.

Valdeltagande (%)

I statistiken över statliga val används fyra olika röstningsprocenter:
1) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Finland
2) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta utomlands
3) den totala röstningsprocenten, som omfattar båda de ovannämnda grupperna
4) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Sverige (ur grupp 2).

Valdeltagande (%)

För Europaparlamentsval beräknas även röstningsprocenten för övriga EU-medborgare.

Valdeltagande (%)

I kommunalval är rösträtten inte bunden till finskt medborgarskap, utan baserar sig på personens hemkommun. (Se Röstberättigad.)

Valdeltagande (%)

För kommunalval anges utöver den totala röstningsprocenten även röstningsprocenten för utländska medborgare efter medborgarskap: EU-land, Island och Norge, Annat land.
(Se även Förhandsröstningsprocent.)

Väljare, förhandsröstning (antal)

Antalet förhandsröster omfattar alla röstsedlar, både godkända och ogiltiga, som beaktats vid förhandsröstningen.

Väljare, förhandsröstning (antal)

Räkningen av förhandsrösterna börjar i regel på den egentliga valdagen, på söndag kl. 15. I stora valkretsar kan rösträkningen inledas ännu tidigare, dock tidigast klockan 12. Resultatet av förhandsrösträkningen försöker man få klart till klockan 20, och efter detta klockslag får preliminära uppgifter om förhandsröstningen publiceras.

Valdeltagande i förhandsröstningen (%)

Förhandsröstarnas andel av det totala valdeltagandet = andelen av alla väljare.

Valdeltagande i förhandsröstningen (%)

Förhandsröstningsprocenten anger i Statistikcentralens statistik de förhandsröstandes andel av alla röstande. Den förhandsröstningsprocent som används på justitieministeriets webbplats anger däremot de förhandsröstandes andel av alla röstberättigade.

Kasserade röster (antal)

Vallagens 85 § innehåller bestämmelser om ogiltiga röstsedlar. En röstsedel kan ogiltigförklaras på bl.a. följande grunder:
1) valkuvertet innehåller flera röstsedlar eller också något annat än en röstsedel
2) valkuvertet är försett med en obehörig anteckning
3) som röstsedel har använts något annat än en röstsedel som justitieministeriet låtit trycka
4) röstsedeln är ostämplad
5) kandidatens nummer har antecknats så att det inte tydligt framgår vilken kandidat som avses
6) på röstsedeln har skrivits den röstandes namn eller ett särskilt kännetecken på denne, eller någon annan obehörig anteckning.

Kasserade röster (antal)

Förutom antalet röstsedlar som ogiltigförklarats på dessa grunder statistikförs även antalet blanka röstsedlar.