Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-03-26
Volym (m3):
m3
Våningsyta (m2):
m2
Bostäder (st):
kpl
Bygglov (st):
kpl
Volym (m3), glidande årssumma:
m3
Våningsyta (m2), glidande årssumma:
m2
Bostäder (st), glidande årssumma:
kpl
Bygglov (st), glidande årssumma:
kpl
2024-04-23
2020-03-24
Statistikcentralen, byggnads- och bostadsproduktion
001_12fy_2024m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Volym (m3) , Våningsyta (m2) , Bostäder (st) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 349

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Bostadsbyggnader , 011 Småhus ,

Valda 0 Totalt 24

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas
Statistiken baserar sig på totalmaterial som successivt kompletteras när kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter för in uppgifter i registret. På grund av den långsamma insamlingen av anmälningar om påbörjade byggnadsprojekt estimeras det verkliga antalet påbörjade byggnadsprojekt genom att man utnyttjar antalet kända påbörjade projekt. Estimeringen görs varje månad för de senaste 24 månaderna. Uppgifter äldre än så estimeras inte.

Byggnadsetap

Byggnadsetappen anger byggprojektets aktuella tillstånd. Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion producerar uppgifter om byggprojekt i tillståndsskedet, påbörjade byggprojekt och färdigställda byggprojekt.

Område

Område

Användingssyfte

Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.

Uppgifter

Volym (m3)

Byggnadens volym är det utrymme som begränsas av ytterväggarnas utsidor, bottenbjälklagets (bottnen i byggnadens nedersta utrymme inkl. värmeisolering) nedre yta och vindsbjälklagets (den del av byggnaden som uppifrån avgränsar det högst belägna varma utrymmet i byggnaden, inklusive värmeisolering och skydd) övre yta. Byggnadens volym beräknas enligt Finlands Standardiseringsförbunds standard SFS 2460, RT 120.12.

Våningsyta (m2)

I byggnadens våningsyta inräknas våningarnas yta och den del av vindens eller källarvåningens yta där det finns bostads- eller arbetsrum eller andra utrymmen i enlighet med byggnadens huvudsakliga användningssyfte.

Bostäder (st)

Antalet nya lägenheter som används för stadigvarande boende, dvs. antalet bostadslägenheter, som hänför sig till bygglov som beviljats under en viss tidsperiod.

Bygglov (st)

Bygglov är, beroende på byggprojektets storlek, ett tillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och som beviljats av kommunens byggnadstillsynsmyndighet eller miljötillsynsnämnd. När det gäller projekt som kräver bygglov görs en byggprojektanmälan vars uppgiftsinnehåll utgör grunden till statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Projekt som kräver bygglov är t.ex. byggande av en ny byggnad, tillbyggnad, reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med byggande av en byggnad, utvidgande av byggnad eller ökande av utrymme som räknas till byggnadens våningsyta, väsentlig förändring av byggnadens användningsändamål eller del av byggnaden.

Volym (m3), glidande årssumma

Med den glidande summan avses en summa som beräknas över mätperioderna från en mätgång till en annan. Med 12 månaders glidande summa avses summan av observationsvärdena för de tolv senaste månaderna. Till exempel mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av föregående års april fram till slutet av mars under det pågående året.

Våningsyta (m2), glidande årssumma

Med den glidande summan avses en summa som beräknas över mätperioderna från en mätgång till en annan. Med 12 månaders glidande summa avses summan av observationsvärdena för de tolv senaste månaderna. Till exempel mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av föregående års april fram till slutet av mars under det pågående året.

Bostäder (st), glidande årssumma

Med den glidande summan avses en summa som beräknas över mätperioderna från en mätgång till en annan. Med 12 månaders glidande summa avses summan av observationsvärdena för de tolv senaste månaderna. Till exempel mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av föregående års april fram till slutet av mars under det pågående året.

Bygglov (st), glidande årssumma

Med den glidande summan avses en summa som beräknas över mätperioderna från en mätgång till en annan. Med 12 månaders glidande summa avses summan av observationsvärdena för de tolv senaste månaderna. Till exempel mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av föregående års april fram till slutet av mars under det pågående året.