Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13gj -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, antalet använda grunder för tvångsmedel, 2004-2022

Välj variabler

Ja
2023-02-23
Antalet använda grunder för tvångsmedel:
antal
2024-02-23
2022-02-25
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13gj_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , KI1 Gripande , KI10300 KI1030 Handräckning till tullen, hållande i förvar av person ,

Valda 0 Totalt 344

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Centralkriminalpolisen , Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Tvångsmedel

Tvångsmedlen indelas ofta i tre kategorier: tvångsmedel riktade mot person, tvångsmedel riktade mot egendom samt tvångsmedel som förordnats av domstol. Tvångsmedelsstatistiken använder en indelning i tvångsmedel riktade mot person och tvångsmedel riktade mot egendom; tvångsmedel förordnade av domstol har utmärkts med bokstaven O. I denna statistik ingår inte teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (tvångsmedelslagens 5a kap. 646/2003).

Tvångsmedel

Vissa av de statistikförda tvångsmedelsfallen (t.ex. besöksförbud och näringsförbud) har karaktären av (efter)lysningar, som leder till åtgärder i fall av överträdelse av förbudet.

Tvångsmedel

Om tvångsmedel stadgas i tvångsmedelslagen (450/1987). I polislagen ingår även bestämmelser om gripande (polismans rätt att gripa). Om tvångsmedel som under speciella omständigheter riktas mot utlänningar (t.ex. i samband med inreseformaliteter eller mottagning av flyktingar) stadgas i utlänningslagen.

Tvångsmedel

I tvångsmedelsbeslutet antecknas orsaken till användningen av tvångsmedel och den eller de allmänna rättsgrunderna för användningen.

Tvångsmedel

När det gäller tvångsmedel riktade mot person kan man även ange särskilda grunder (en eller flera), t.ex. risk för att den som misstänks vara skyldig kommer undan.

Myndighet

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet