Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13rd -- Offer för familjevåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom efter kön, ålder, välfärdsområde och anmälningsår, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Offer efter fall (antal):
Antal
Offer efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Offer efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
2024-06-10
2022-10-05
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13rd_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 Parförhållande eller tidigare parförhållande , 11 Nuvarande make/maka eller sambo ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde , HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 6 , 0 - 17 ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 25.10.2023. Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna.Antalen efter brottstyp har också ändrats.
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift Materialet om familjevåld och våld i nära relationer har bildats utifrån registeruppgifter om brott som anmälts till polisen. Offer och misstänkta har sammanslagits med uppgifter ur polisens Patja-system. De sammanslagna uppgifterna är hemort, familjeställning samt barn, föräldrar, äkta makar och registrerade partner. På basis av familjeställning och bostadsuppgifter har man slutit sig till om offret och den misstänkte lever i ett samboförhållande. Uppgifterna i registermaterialet är uppgifter för statistikåret. I fråga om äkta par har man jämfört dagen för brottet samt dagen för ingående av äktenskap och dagen för äktenskapsskillnad. I materialet har man också beaktat sådana fall där offret och den misstänkte har varit sambor året före statistikåret. Statistikmaterialet har kompletterats med en granskning av om offret och den misstänkte har ett gemensamt barn. Om offret och den misstänkte är eller tidigare har varit sambor eller gifta med varandra, hör de i första hand till dessa klasser och först därefter undersöks om offret och den misstänkte har ett gemensamt barn. Sedan år 2020 söker man sambor från de fem föregående åren. Tidigare granskades bara föregående år. Tidsserien har korrigerats bakåt och därför har siffrorna ändrats något.
Fr.o.m. år 2015 har också beaktats om offret och den misstänkte har bott i samma bostad under någon månad av statistikåret. Av dem som bott i samma bostad har man bildat sambor, om båda är över 18 år, av motsatt kön och deras åldersskillnad är mindre än 16 år. I statistiken ingår alla brott som anmälts under statistikåret, vilket innebär att brottet också kan ha begåtts under tidigare år. Som brott som hänför sig till familjevåld och våld i nära relationer beaktas förutom sexualbrott enligt 20 kap. i strafflagen och brott mot liv och hälsa enligt 21 kap. i strafflagen också frihetsberövande (SL 25:1-2 §), olaga hot (25:7 §), olaga förföljelse (25:7 a §), olaga tvång (25:8 §) och människohandel (25:3 §). Dessutom beaktas rån (31:1 §) och utpressningsbrott (31:3 §).

Förhållande mellan offer och misstänkt

Avvikande från statistiken för år 2017 beaktas också om offret och den misstänkte har ett gemensamt barn eller om de är kusiner. Tidsserien har korrigerats bakåt när det gäller detta. Fr.o.m. år 2015 har också beaktats om offret och den misstänkte har bott i samma bostad under någon månad av statistikåret. Av dem som bott i samma hushåll har man bildat sambor, om båda är över 18 år, av motsatt kön och deras åldersskillnad är mindre än 16 år.

Välfärdsområde

Välfärdsområdet inom vars område brottet har begåtts

Offrets ålder

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Offrets kön

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Uppgifter

Offer efter fall (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som flera brott

Offer efter brottsrubriceringar (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som ett enda brott