Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13l9 -- Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp, de störstä näringsgrenarna 1), 2020-2021

Välj variabler

Ja
2023-05-02
Omsättning (miljoner euro):
Miljoner euro
Personalkostnader (miljoner euro):
Miljoner euro
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro):
Miljoner euro
2023-05-02
2022-04-29
Statistikcentralen, finländska dotterbolag utomlands
001_13l9_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Tillverkning (C) , Framställning av drycker och livsmedel (10-11) , Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift 1) De största näringsgrenarna mätt med omsättning

Landgrupp

Maaryhmän nimi suomeksi.

Näringsgren

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Uppgifter

Omsättning (miljoner euro)

I bolagets omsättning ingår all marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man, oberoende av om kunden är ett bolag utanför koncernen eller om det hör till samma koncern.
Omsättningen ska anges i sin helhet (100 procent), även om koncernmoderbolaget inte äger mer än en del av bolaget.
I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från den bokföringsskyldiges normala verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och gottgörelser samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen. Omsättningen omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som debiteras av kunden.
Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter och extraordinära intäkter i bolagets bokföring samt intäkter från annans utnyttjande av ett bolags tillgångar som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning och andra intäkter ska enligt IAS/IFRS inte räknas in i omsättningen. Driftsstöd från offentliga myndigheter eller Europeiska unionens institutioner räknas inte heller in.

Antal anställda

Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för bolaget, som har ett anställningsavtal och som får lön för sitt arbete. Lönen kan vara månads- eller timlön, ackordslön eller annan ersättning eller arvode eller naturaförmåner. Alla personer för vilka betalningar bokförs under Personalkostnader i bolagets resultaträkning ska ingå, även om det i vissa fall inte finns något anställningsavtal.
Antal anställda omfattar deltidsarbetande, säsongsarbetande, strejkande och kortvarigt frånvarande, men inbegriper inte personer som är frånvarande under lång tid.
Personal som anskaffats via ett bemanningsbolag ingår inte I antalet anställda.
Antalet anställda räknas som årsgenomsnitt med användning av uppgifter för minst varje kvartal.

Personalkostnader (miljoner euro)

Personalkostnaderna består av löner och socialskyddsavgifter.
Kostnader för inhyrd personal räknas inte som personalkostnader.
All ersättning som betalas ut till de anställda under räkenskapsperioden ingår, oavsett om den betalas på grundval av arbetstid, resultat eller ackord, och oavsett om den betalas regelbundet eller inte. Här ingår alla gratifikationer, tillägg och bonus, ersättning utan juridiska förpliktelser, trettonde månadslöner (och liknande fast bonus), avgångsvederlag, tillägg för logi, transport och levnadskostnader och familj, provisioner, kompensation för närvaro, övertid, ersättning för obekväm arbetstid osv., samt skatter, sociala avgifter och andra belopp som arbetstagarna är skyldiga att erlägga och som arbetsgivaren drar av vid källan.

Personalkostnader (miljoner euro)

I socialskyddsavgifter ingår bolagets betalningar till system för ålderspension, sjukförsäkring, mödravård, försäkring för funktionshinder, arbetslöshet, olyckor och yrkesskador, familjetillägg samt andra system. Dessa kostnader ingår oavsett om de är lagstadgade, fastlagda i kollektivavtal, avtalsenliga eller frivilliga.

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro)

Till bruttoinvesteringar hör alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar livslängden eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror. I bruttoinvesteringarna ingår inte tillgångar som förvärvats i samband med omstruktureringar såsom fusioner eller fientliga uppköp.
Inköpta varor värderas till inköpspris, dvs. inbegripet kostnader för transport och installation, avgifter, skatter samt andra kostnader för överlåtelse. Egentillverkade materiella tillgångar värderas till produktionskostnaden. Värdet på de varor som förvärvats genom finansiell leasing motsvarar varans marknadsvärde, om den köpts samma år som den förvärvades.
Investeringarna bokförs när äganderätten överlåts till bolaget.
I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte kostnader för löpande underhåll, och inte heller värdet av och löpande utgifter för sådana kapitalvaror som baserar sig på hyres- eller bruksleasingavtal. Årsavgifter för egendom som används på basis av finansieringsleasingsavtal ingår inte heller.
I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte heller investeringar i immateriell egendom eller i finansiell egendom.

Antal bolag

Ulkomailla sijaitsevien toiminnassa ja määräysvallassa olevien tytäryritysten lukumäärä tilikauden aikana.