Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade, 1931-2022*

Välj variabler

Ja
2023-11-21
Döda:
Antal
Skadade (inkl. allvarligt skadade):
Antal
Allvarligt skadade:
Antal
Andra allvarliga skadade, olyckan inte i polisens kännedom:
Antal
Självmord i trafikolyckor:
Antal
Döda i tätort:
Antal
Skadade i tätort:
Antal
Allvarligt skadade i tätort:
Antal
Olyckor som ledde till dödsfall:
Antal
Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador):
Antal
Olyckor som ledde till allvarliga personskador:
Antal
Personskadeolyckor:
Antal
Olyckor som har kommit till polisens kännedom:
Antal
TFC, Olyckor som ersatts från trafikförsäkringen:
Antal
TFC, Personskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen:
Antal
TFC, Egendomsskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen:
Antal
OTI, Vägtrafikolyckor med dödlig utgång, exkl. olyckor p.g.a. sjukdomsattacker:
Antal
OTI, Olycksfall p.g.a. sjukdomsattacker med dödlig utgång i vägtrafiken:
Antal
OTI, Terrängtrafikolyckor med dödlig utgång, exkl. olyckor p.g.a. sjukdomsattacker:
Antal
THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid landtransportolyckor:
Antal
THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid transportolyckor med fotgängare:
Antal
THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid trafikolycka med cyklist.:
Antal
THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid andra landtransportolyckor:
Antal
Viltolyckor:
Antal
PRONTO, Vägtrafikolyckor:
Antal
PRONTO, Döda i vägtrafikolyckor:
Antal
PRONTO, Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor:
Antal
PRONTO, Lindrigt skadade i vägtrafikolyckor:
Antal
PRONTO, Döda och allvarligt skadade i vägtrafikolyckor:
Antal
HILMO, Allvarligt skadad, totalt:
Antal
Dödsfall och allvarligt skadade baserat på HILMO, totalt:
Antal
2023-12-21
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_11bh_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Döda , Skadade (inkl. allvarligt skadade) , Allvarligt skadade ,

Valda 1 Totalt 31

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1931 , 1932 , 1933 ,

Valda 1 Totalt 92

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och statistiken beräknas två år efter utgången av statistikåret.
Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

År

* preliminär uppgift

Uppgifter

Döda

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade (inkl. allvarligt skadade)

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).

Andra allvarliga skadade, olyckan inte i polisens kännedom

I trafikolyckor allvarliga skadade enligt vårdanmälnings-registret (HILMO) av Institutet för hälsa och välfärd (THL), och inte finns i vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom.
För varje person har man beaktat det första vårdbesöket eller vårdperioden som hänför sig till en trafikolycka då personen sökt vård på grund av akut vårdbehov, utan bokad tid eller separat avtal. Skadans allvarlighetsgrad har fastställts på basis av den diagnos som gjorts under detta vårdbesök eller vårdperiod.

Självmord i trafikolyckor

Självmord genom trafikolyckor ingår till antalet döda i statistik över vägtrafikolyckor. Här är de fall där underliggande dödsorsak är X82 Självmord genom kollision med motorfordon. Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker.

Olyckor som ledde till dödsfall

Olyckor med dödsfall som har kommit till polisens kännedom

Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador)

Vägtrafikolyckor med personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Olyckor som ledde till allvarliga personskador

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Personskadeolyckor

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till dödsfall eller personskada

Olyckor som har kommit till polisens kännedom

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till person- eller egendomsskada.

TFC, Olyckor som ersatts från trafikförsäkringen

Olyckor för vilka personlig ersättning eller egendomsersättning betalats. Siffran för det senaste antecknade året är en prognos enligt trafikförsäkringens riskundersökning. Det slutliga antalet skador är uppgift som uppdaterats med skador ackumulerade under det följande året. Källa: Trafikförsäkringscentralen.

TFC, Personskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen

Antalet personskadeolyckor är skador för vilka personlig ersättning har betalats. Siffran för det senaste antecknade året är en prognos enligt trafikförsäkringens riskundersökning.
Det slutliga antalet skador är uppgift som uppdaterats med skador ackumulerade under det följande året. Källa: Trafikförsäkringscentralen.

TFC, Egendomsskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen

Antalet egendomsskadeolyckor är skador för vilka egendomsersättning, men ingen personlig ersättning har betalats. Siffran för det senaste antecknade året är en prognos enligt trafikförsäkringens riskundersökning. Det slutliga antalet skador är uppgift som uppdaterats med skador ackumulerade under det följande året. Källa: Trafikförsäkringscentralen.

OTI, Vägtrafikolyckor med dödlig utgång, exkl. olyckor p.g.a. sjukdomsattacker

Vägtrafikolyckor med dödlig utgång exkl. olyckor p.g.a. sjukdomsattacker som undersökts av undersökningskommissioner. Omfattar både motorfordonsolyckor med dödlig utgång och olyckor med dödlig utgång bland fotgängare och cyklister. En olycka p.g.a. sjukdomsattack är en olycka i vilken alla personer avlidit av annan orsak än krockvåldet. Källa: Institutet för olycksinformation (OTI).

OTI, Olycksfall p.g.a. sjukdomsattacker med dödlig utgång i vägtrafiken

Olycksfall med dödlig utgång i vägtrafiken som undersöks av undersökningskommissioner. Omfattar både motorfordonsolyckor med dödlig utgång och olyckor med dödlig utgång bland fotgängare och cyklister. En olycka p.g.a. sjukdomsattack är en olycka i vilken alla personer avlidit av annan orsak än krockvåldet. Källa: Institutet för olycksinformation (OTI).

OTI, Terrängtrafikolyckor med dödlig utgång, exkl. olyckor p.g.a. sjukdomsattacker

Terrängtrafikolyckor med dödlig utgång exkl. olyckor p.g.a. sjukdomsattacker som undersökts av undersökningskommissioner. Omfattar både motorfordonsolyckor med dödlig utgång och olyckor med dödlig utgång bland fotgängare och cyklister. En olycka p.g.a. sjukdomsattack är en olycka i vilken alla personer avlidit av annan orsak än krockvåldet. Källa: Institutet för olycksinformation (OTI).

THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid landtransportolyckor

Olyckor där den yttre orsaken enligt ICD-10-klassificeringen är landtransport. Inkluderar från och med 2017 enbart vårdperioder på vårdavdelning, men inte dagkirurgi. Källa: Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistisk årsbok om social- och hälsovården.

THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid transportolyckor med fotgängare

Olyckor där den yttre orsaken enligt ICD-10-klassificeringen är fotgängarens transportolyckor. Inkluderar från och med 2017 enbart vårdperioder på vårdavdelning, men inte dagkirurgi. Källa: Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistisk årsbok om social- och hälsovården.

THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid trafikolycka med cyklist.

Olyckor där den yttre orsaken enligt ICD-10-klassificeringen är trafikolycka med cyklist. Inkluderar från och med 2017 enbart vårdperioder på vårdavdelning, men inte dagkirurgi. Källa: Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistisk årsbok om social- och hälsovården.

THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid andra landtransportolyckor

Olyckor där den yttre orsaken enligt ICD-10-klassificeringen är annan landtransportolycka. Inkluderar från och med 2017 enbart vårdperioder på vårdavdelning, men inte dagkirurgi. Källa: Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistisk årsbok om social- och hälsovården.

Viltolyckor

Som källa har man använt Statistikcentralens experimentella statistik baserad på de uppgifter om viltolyckor som Finlands viltcentral sammanställer utgående från storviltsassistans (SRVA). Materialet är avgränsat till djurarterna älg, vitsvanshjort, dovhjort, skogsren, rådjur och vildsvin. Uppgifterna gäller Fastlandsfinland.

PRONTO, Vägtrafikolyckor

Antalet primära och sekundära vägtrafikolyckor och plankorsningsolyckor registrerade av räddningsväsendet. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO.

PRONTO, Döda i vägtrafikolyckor

Antalet döda i primära och sekundära vägtrafikolyckor och plankorsningsolyckor registrerade av räddningsväsendet. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO.

PRONTO, Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Antalet allvarligt skadade i primära och sekundära vägtrafikolyckor och plankorsningsolyckor registrerade av räddningsväsendet. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO.

PRONTO, Lindrigt skadade i vägtrafikolyckor

Antalet lindrigt skadade i primära och sekundära vägtrafikolyckor och plankorsningsolyckor registrerade av räddningsväsendet. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO.

PRONTO, Döda och allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Antalet döda och allvarligt skadade totalt i primära och sekundära vägtrafikolyckor och plankorsningsolyckor registrerade av räddningsväsendet. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO.

HILMO, Allvarligt skadad, totalt

I trafikolyckor allvarliga skadade enligt vårdanmälnings-registret (HILMO) av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Inkluderar både olyckor som finns i vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom och olyckor som inte har.

År

2022*

* preliminär uppgift