Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14f5 -- Tätortsgrad efter område, 2022

Välj variabler

Ja
2023-11-13
Befolkning 31.12.:
Antal
Befolkningen i tätorter:
Antal
Befolkningen i glesbygd:
Antal
Befolkningen i annat område:
Antal
Tätortsgrad, %:
%
2024-10-24
2023-10-04
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
243_14f5_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 551

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkningen i tätorter

Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.

Befolkningen i annat område

Inga koordinater

Tätortsgrad, %

Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i kommunens vars boningsort kan definieras med koordinater.