Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13w2 -- Företagens bokslutsuppgifter (juridisk enhet), 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-27
Omsättning, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Köpta tjänster, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Personalkostnader totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Kalkylmässig lönejustering, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Ökning/minskning av produktlage, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
DRIFTSBIDRAG, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Avskrivningar och nedskrivningar totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
RÖRELSERESULTAT, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Finansiella intäkter, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Finansiella kostnader, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Inkomstskatt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
NETTORESULTAT, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Extraordinära intäkter, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Extraordinära kostnader, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvins, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Koncernbidrag totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
TOTALRESULTAT, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Bokslutsdispositioner totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Kalkylmässig lönejustering (återbäring), juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Finansiellt resultat, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Ränteintäkter totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Räntekostnader totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Erhållna koncernbidrag, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Betalda koncernbidrag, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Bestående aktiva totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Omsättningstillgångar totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Finansieringstillgångar totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Rörliga aktiva totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Aktiva totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Eget kapital totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Avsättningar totalt, juridiska enheter (1000 euro:
Tusen euro
Främmande kapital totalt, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Passiva total, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Kapitallån, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Antal företag, juridiska enheter:
Antal
Antal anställda (årsverken), juridiska enheter:
Antal
Förädlingsvärde, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Materiella nettoinvesteringa, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Förädlingsvärde/personalkostnader, juridiska enheter:
Relationstal
Driftsbidrag, %, juridiska enheter:
%
Finansieringsresultat, %, juridiska enheter:
%
Nettoresultat, %, juridiska enheter:
%
Totalresultat, %, juridiska enheter:
%
Avkastning på totalt kapital, %, juridiska enheter:
%
Soliditet, %, juridiska enheter:
%
Totala skulder/omsättning, %:
%
2023-12-19
2023-01-04
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13w2_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Omsättning, juridiska enheter (1000 euro) , Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro) , RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro) ,

Valda 1 Totalt 53

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66) , B-E Hela industrin (05-39) , B Utvinning av mineral (05-09) ,

Valda 0 Totalt 81

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Företagets storleksklass enligt EU-definition

Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan, kaikki yritykset ja Pk-yritykset

Uppgifter

Omsättning, juridiska enheter (1000 euro)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro)

Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.

RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro)

Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissumma.

Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro)

Aine- ja tarvikekäyttö lasketaan vähentämällä virallisen tuloskelman aine- ja tavaraostoista näiden varastojen lisäys tai vastaavasti lisäämällä ostoihin kyseisten varastojen vähennys.

Köpta tjänster, juridiska enheter (1000 euro)

Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon.

Personalkostnader totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut.

Kalkylmässig lönejustering, juridiska enheter (1000 euro)

Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.

Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster, juridiska enheter (1000 euro)

Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat erät, joita ei ole tuloslaskelmassa erikseen mainittu mm. vuokrat, leasingmaksut, mainos- ja markkinointikulut, hallintopalvelujen kulut, tietoliikenne- ja pankkipalvelumaksut sekä käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän erään kuuluvat myös maksetut myyntiprovisiot, tekijäpalkkiot, rahtikulut ja syntyneet luottotappiot. Käyttöomaisuuden myyntitappiott ja fuusiotappiot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.

Ökning/minskning av produktlage, juridiska enheter (1000 euro)

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (lisäys +, vähennys -). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos koostuu vaihto-omaisuuden keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden tuotteiden tai tavaroiden yhteisestä varaston muutoksesta. Vaihto-omaisuudessa olevien ennakkomaksujen muutos ei sisälly tuloslaskelman varaston muutokseen. Erä sisältää myös valmistuksen omaan käyttöön.

DRIFTSBIDRAG, juridiska enheter (1000 euro)

Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökatetta ei esitetä virallisen tuloslaskelman välituloksena.

Avskrivningar och nedskrivningar totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Tuloslaskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen.

RÖRELSERESULTAT, juridiska enheter (1000 euro)

Liiketulos eli liikevoitto/-tappio (EBIT=earnings before interest and taxes) kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Finansiella intäkter, juridiska enheter (1000 euro)

Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot.

Finansiella kostnader, juridiska enheter (1000 euro)

Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista sekä muut korko- ja rahoituskulut.

Inkomstskatt, juridiska enheter (1000 euro)

Tilikauden tuloksesta aiheutuneet verot.

NETTORESULTAT, juridiska enheter (1000 euro)

Nettotulos saadaan, kun liiketulokseen lisätään tuloslaskelman rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot.

Extraordinära intäkter, juridiska enheter (1000 euro)

Satunnaiset tuotot syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.

Extraordinära kostnader, juridiska enheter (1000 euro)

Satunnaiset kulut syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvins, juridiska enheter (1000 euro)

Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.

Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, juridiska enheter (1000 euro)

Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.

Koncernbidrag totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Saadut ja maksetut konserniavustukset yhteensä

TOTALRESULTAT, juridiska enheter (1000 euro)

Kokonaistulos saadaan, kun nettotulokseen lisätään satunnaiset tuotot sekä myynti- ja fuusiovoitot ja vähennetään satunnaiset kulut sekä myynti- ja fuusiotappiot.

Bokslutsdispositioner totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Tilinpäätössiirrot yhteensä erässä esitetään poistoeron muutokset sekä vapaaehtoisten varausten muutokset. Poistoeroa syntyy pääasiassa silloin, kun kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävien poistojen määrät ovat eri suuruisia. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.

Kalkylmässig lönejustering (återbäring), juridiska enheter (1000 euro)

Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta.Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, juridiska enheter (1000 euro)

Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset.

Finansiellt resultat, juridiska enheter (1000 euro)

Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotulokseen ennen liiketulosta vähennetyt suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Rahoitustuloksen pitäisi riittää lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäyksiin ja voitonjakoon.

Ränteintäkter totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Korkotuotot ovat talletusten ja lainasaamisten sekä muiden saamisten korkotuloja. Korkotuottoihin sisällytetään osamaksukaupassa ostajalta erikseen veloitettu korko, mutta osamaksulisä luetaan liikevaihtoon.

Räntekostnader totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Korkokulut ovat vieraan pääoman käytöstä johtuvia lainamäärän, korkokannan ja laina-ajan mukaan määräytyviä eriä.

Erhållna koncernbidrag, juridiska enheter (1000 euro)

Erä sisältää konserniavustuslain mukaan saadut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.

Betalda koncernbidrag, juridiska enheter (1000 euro)

Erä sisältää konserniavustuslain mukaan maksetut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.

Bestående aktiva totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

Omsättningstillgångar totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma.

Finansieringstillgångar totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa.

Rörliga aktiva totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Vaihtuvat vastaavat yhteensä muodostuu taseen neljästä pääryhmästä: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvien vastaavien vaikutusaika on lyhyt. Niitä ei ole tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena.

Aktiva totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma.

Eget kapital totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot.

Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Tilinpäätössiirtojen kertymä on poistoeron ja vapaaehtoisten varausten yhteissumma. Poistoero on kirjanpidossa tehtyjen kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen kumulatiivinen erotus. Negatiivista poistoeroa ei taseessa voi olla. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.

Avsättningar totalt, juridiska enheter (1000 euro

Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varauksetn yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä.

Främmande kapital totalt, juridiska enheter (1000 euro)

Taseen Pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä

Passiva total, juridiska enheter (1000 euro)

Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma , tilinpäätössiirtojen kertymä , pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa.

Kapitallån, juridiska enheter (1000 euro)

Pääomalaina esitetään luonteensa mukaisesti joko pitkäaikaisen ja/tai lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmässä.

Förädlingsvärde, juridiska enheter (1000 euro)

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Materiella nettoinvesteringa, juridiska enheter (1000 euro)

Aineellisten hyödykkeiden lisäykset - vähennykset

Förädlingsvärde/personalkostnader, juridiska enheter

Jalostusarvo / henkilöstökulut yhteensä

Driftsbidrag, %, juridiska enheter

(Käyttökate / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Finansieringsresultat, %, juridiska enheter

((Käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut + verot) / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Nettoresultat, %, juridiska enheter

(Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Totalresultat, %, juridiska enheter

(Kokonaistulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Avkastning på totalt kapital, %, juridiska enheter

((Nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) * 100

Soliditet, %, juridiska enheter

((Oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / (taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)) * 100

Totala skulder/omsättning, %

((Vieras pääoma - saadut ennakkomaksut) / liikevaihto) * 100