Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

011 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och näringsgren 2013–2017

Välj variabler

Nej
2019-01-24
Tusen euro, årsverken, antal
2018-12-11
Statistikcentralen
alyr_011_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SS Totalt , 01 Nyland , 02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSSS Näringsgrenindelning total , A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE , B UTVINNING AV MINERAL ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Ändring i beräkningen av uppgifter om löntagare inom kommunsektorn. Fr.o.m. statistikåret 2017 har enkäten om arbetsställen inom kommunsektorn särskilts från enkäten om löner inom kommunsektorn. Med hjälp av enkäten samlas uppgifter in om belägenhet och årsverken när det gäller arbetsställen inom kommuner och samkommuner. Nu anger kommunsektorns uppgiftslämnare löntagaruppgifterna som årsverken medan uppgifterna tidigare har beräknats utgående från antalet anställningar. Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Primära variabler är antalet arbetsställen, omsättning, antalet anställda och brutto- och förädlingsvärdet av produktionen.
. = Uppgift kan inte förekomma.
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
- = Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner

Landskap

Landskap.

Näringsgren (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.

År

Statistikår.

Uppgifter

Antalet arbetsställen

Antalet arbetsställen

Anställd personal

Antalet anställd personal omvandlat till heltidsanställda.