Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Producentprisindex för tjänster 2015=100 (CPA2015)

Välj variabler

Nej
2018-07-24
indextal, kvartalsförändring, årsförändring
2018-10-24
2018-07-24
Statistikcentralen
$01_pthi_003_2018q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSS Totalt , H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER , 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem ,

Valda 0 Totalt 96

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Senaste uppgifter 2018/Q2 Beskrivning
Begrepp och definitioner
Klassificeringar

År

Referensår

Kvartal

Referenskvartal

Produkter efter näringsgren (CPA 2015)

CPA-klassificeringen är Europeiska unionens näringsgrensorienterade klassificering av varor och tjänster. CPA omfattar alla varor och tjänster som var och en hänför sig till en näringsgren inom EU:s näringsgrensindelning NACE.

Sektor

Producentprisindex för tjänster indelat följande: tjänster till företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB), tjänster till hushållen (Business to Consumers, BtoC) och totalt (Business to All, BtoAll).

Information

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kvartalsförändring, %

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).