Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Producentprisindex 2010=100 (TOL2008)

Välj variabler

Nej
2018-11-26
indextal, månadsförändring, årsförändring
2018-12-21
2018-11-26
Statistikcentralen
$02_thi_001_201810
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSS Totalt , A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE , A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 278

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Senaste uppgifter 2018/10 Beskrivning
Begrepp och definitioner
Klassificeringar

År

Ett statistikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Månad

En statistikmånad är den kalendermånad som statistiken gäller.

Index

Statistik: Basprisindex för hemmamarknadsvaror, Exportprisindex, Importprisindex, Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter och Producentprisindex för industrin

Område

Totalt; hemmamarknadsvaror, import- och exportvaror

Näringsgren (NACE, MIG)

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Information

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Månadsförändring, %

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).