Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Volymidex för industriproduktionen 2010=100 (TOL 2008)

Välj variabler

Nej
2018-02-09
2010=100
2018-03-09
2018-02-09
Statistikcentralen
ttvi_001_201712
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BCDE Hela industrin , B UTVINNING AV MINERAL , C TILLVERKNING ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprungligt index , Årsförändring av ursprungligt index % , Glidande årsförändring av ursprungligt index % ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen.
Revideringar i denna statistik
Statistikens hela beskrivning
Begrepp och definitioner

Näringsgren (TOL 2008)

Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala

År

Tilastointiajankohta

Månad

Tilastointiajankohta

Uppgifter

Trend

Traditionellt har man tänkt att konjunkturtidsserier består av olika delar, dvs. komponenter.
1. En trendcykel (kortare trend) beskriver tidsseriens utveckling under en längre period och förändringar på grund av konjunkturen.
2. Med säsongvariation avses den nästan regelbundna variation som återkommer årligen och som beror på t.ex. årstidsväxlingar.
3. Oregelbunden slumpvariation är som namnet anger helt slumpmässig. Den kan inte placeras i de föregående komponenterna.
Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och avlägsning av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Om man avlägsnar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend.
Av den säsongrensade serien och tidsseriens trend är det lättare att se fenomen som har med långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar att göra. Det är då lättare att se t.ex. vändpunkter i konjunkturen. Uppgifterna i en säsongrensad serie är sinsemellan jämförbara. Det gör det meningsfullt att jämföra två successiva observationer. Samma gäller också värdena i tidsseriens trend.
Ibland inverkar antalet arbetsdagar under observationsperioden på värdet som tidsserien får. Med Tramo/Seats-metoden är det möjligt att räkna en arbetsdagskorrigerad tidsserie, där observationerna till sin veckodagsstruktur är jämförbara. Detta betyder att man beaktar veckoslutens, högtidernas (t.ex. självständighetsdagen, trettondagen, första maj, påsken) och skottdagens inverkan.