Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111i -- Volymidex för industriproduktionen (2015=100), 1995M01-2022M01

Välj variabler

Ja
2022-03-10
Ursprungligt index:
indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
indextal
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Säsongrensad indexserie:
indextal
Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
%
Trendserie:
indextal
Trendförändring från föregående månad %:
%
2022-04-08
2022-03-10
Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen
001_111i_2022m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprungligt index , Årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, % ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 325

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BCD Hela industrin , B Utvinning av mineral , C Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen.

Näringsgren (TOL 2008)

Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala

Uppgifter

Ursprungligt index

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina

Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %

Traditionellt har man tänkt att konjunkturtidsserier består av olika delar, dvs. komponenter.
1. En trendcykel (kortare trend) beskriver tidsseriens utveckling under en längre period och förändringar på grund av konjunkturen.
2. Med säsongvariation avses den nästan regelbundna variation som återkommer årligen och som beror på t.ex. årstidsväxlingar.
3. Oregelbunden slumpvariation är som namnet anger helt slumpmässig. Den kan inte placeras i de föregående komponenterna.
Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och avlägsning av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Om man avlägsnar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend.
Av den säsongrensade serien och tidsseriens trend är det lättare att se fenomen som har med långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar att göra. Det är då lättare att se t.ex. vändpunkter i konjunkturen. Uppgifterna i en säsongrensad serie är sinsemellan jämförbara. Det gör det meningsfullt att jämföra två successiva observationer. Samma gäller också värdena i tidsseriens trend.
Ibland inverkar antalet arbetsdagar under observationsperioden på värdet som tidsserien får. Med Tramo/Seats-metoden är det möjligt att räkna en arbetsdagskorrigerad tidsserie, där observationerna till sin veckodagsstruktur är jämförbara. Detta betyder att man beaktar veckoslutens, högtidernas (t.ex. självständighetsdagen, trettondagen, första maj, påsken) och skottdagens inverkan.