Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Tillgångar, skulder och inkomst efter referenspersonens ålder 1987 - 2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Telefon: +358 29 551 3680
Nej
2018-06-05
Antal, %
2018-06-06
Statistikcentralen
vtutk_001_2016
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nettoförmögenhet , Nettoförmögenhet (exkl. spar- och placeringsförsäkringar) , Nettoförmögenhet (exkl. skogar, åkrar, företagstillgånga och spar- och placeringsförsäkringar) ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , -24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1994 ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Uppgifterna i euro har angetts på 2016 priser.
Uppgifterna för åren 1987-2004, 2009, 2013 och 2016 inte helt jämförbara sinsemellan.
Medianvärden och kvartiler beräknat för dom som har tillgångar. Medeltal är per samtliga hushåll.
.. = urvalsgruppen har omfattat färre än 100 fall.
Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner

Ålder

Kotitalouden viitehenkilö on yleensä sen suurituloisin jäsen.

Information

Nettoförmögenhet

Nettovarallisuus. Sisältää kaikki varallisuuserät, jotka kunakin tilastovuotena on tutkimukseen kerätty.

Nettoförmögenhet (exkl. spar- och placeringsförsäkringar)

Nettovarallisuus ilman säästö- ja sijoitusvakuutuksia, joista ei ole tietoa vuosilta 2009 ja 2013.

Nettoförmögenhet (exkl. skogar, åkrar, företagstillgånga och spar- och placeringsförsäkringar)

Nettovarallisuus ilman metsiä, peltoja, yritysvarallisuutta ja säästö- ja sijoitusvakuutuksia.

Tillgångar totalt (exkl. spar- och placeringsförsäkringar)

Tillgångar totalt, exkl. spar- och placeringsförsäkringar.

Tillgångar totalt (exkl. skogar, åkrar, företagstillgånga och spar- och placeringsförsäkringar)

Reaali- ja rahoitusvarat, velkoja ei vähennetty. Ei sisällä metsien, peltojen, yritysvarallisuuden eikä säästö- ja sijoitusvakuutusten arvoa.

Finansiella tillgångar (exkl. spar- och placeringsförsäkringar)

Rahoitusvarat yhteensä, ilman säästö ja sijoitusvakuutuksia (niistä ei ole tietoa vuosilta 2009 ja 2013).

Disponibel penninginkomst

Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot). Tieto vastaa tulonjakotilaston määritelmää.

1. Bostäder, samtliga

Oma pääasiallinen asunto, vapaa-ajan asunto ja muut asunnot.

1.1 Primär bostad

Kotitalouden oman pääasiallisen asunnon arvo vuoden lopussa.

1.2 Fritidsbostädernas värde

Kotitalouden omistamat vapaa-ajan asunnot.

1.3 Övriga bostäder

Kotitalouden omistamat muut asunnot kuin oma vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto (ei 1987,1988).

2. Transportmedel

Autot, moottoripyörät, veneet ja muut kulkuvälineet.

3. Skogar, åkrar och företagstillgångar

Metsät, pellot, elinkeinotoiminnan nettovarallisuus, yhtymän elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

4. Bankinsättningar

Kotitalouden talletukset käyttö- ja säästötileillä.

5.1 Fondandelar

Suorat rahastosijoitukset, ml. ulkomaisten yhteissijoitusyritysten osuudet 2013 ja 2016.

5.2 Börsnoterade aktier

Pörssiosakkeiden arvo.

7. Övriga aktier

Listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuus osinkoa maksaneille yhtöille, joka määräytyy yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella.

8. Individuella pensionsförsäkringar

Yksilöllisten eläkevakuutusten arvo.

9. Spar- och placeringsförsäkringar

Säästö- ja sijoitusvakuutusten arvo.

10. Övriga finansiella tillgångar

Osuustodistukset ja joukkovelkakirjat.

11. Skulder totalt

Asuntovelat ja muut velat yhteensä.

Primära bostadens värde, netto

Oman pääasiallisen asunnon arvo - asuntovelat

Hushåll i populationen

Kotitalouksia perusjoukossa

Hushåll i urval

Kotitalouksia otoksessa