Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13qm -- Utsläpp av växthusgaser i Finland: ansvarsfördelnings- och utsläppshandelssektorn, 2013-2022*

Välj variabler

Ja
2023-12-14
Handlande sektor, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tusen ton CO2-ekv.
Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
Inrikes flygtrafik CO2 (GWP=AR5):
Tusen ton
Totalt, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tusen ton CO2-ekv.
2024-03-15
2022-07-29
Statistikcentralen, växthusgaser
001_13qm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utsläppen utan LULUCF , 1 Energi , 1A1 Energiindustrin ,

Valda 0 Totalt 35

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Utsläppsmängd uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag.
De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential)-koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata enligt förkortningen AR5 har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500).

År

* preliminär uppgift

Utsläppsklass

Baserar sig på utsläppsklass enligt CRF-klassificeringen, som används vid rapporteringen av växthusgaser till klimatavtalet och EU.
Uppgifterna om utrikestrafiken (1D) ingår inte i de totala utsläppsmängderna, utan de anges som tilläggsinformation i inventeringen.

Växthusgas

De växthusgaser som ska rapporteras i inventeringen av växthusgaser är koldioxid CO2, metan CH4, dikväveoxid N2O samt fluorerade växthusgaser, dvs. F-gaser (HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten), svavelhexafluorid SF6 och kvävetrifluorid NF3).

År

2022*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Handlande sektor, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5)

Den statistiska skillnaden mellan utsläppshandeln och inventeringen beror på skillnader mellan Energimyndighetens och växthusgasinventeringens uppgifter om totala utsläpp inom.

Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.

Utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn beräknas som skillnaden mellan de totala utsläppen och utsläppen inom utsläppshandeln, från vilken dras av koldioxidutsläppen från inrikes flygtrafik.

Inrikes flygtrafik CO2 (GWP=AR5)

Inrikes flygtrafik

Totalt, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5)

Totalt, tusen ton CO2-ekv.