Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13qm -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa: taakanjako- ja päästökauppasektori, 2013-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
14.12.2023
Päästökauppa, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
Taakanjakosektori, tuhatta tonnia CO2-ekv.:
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt, tuhatta tonnia (GWP=AR5):
Tuhatta tonnia
Yhteensä, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
15.3.2024
29.7.2022
Tilastokeskus, kasvihuonekaasut
001_13qm_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria , 1 Energiasektori , 1A1 Energiateollisuus ,

Valittu 0 Yhteensä 35

Valittu 0 Yhteensä 1

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia.
Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi inventaariossa käyttämällä nk. GWP (global warming potential) -kertoimia. Kertoimien lähteenä käytetään IPCC:n arviointiraportteja. Lyhenteen AR5 mukaiset päästötiedot on laskettu IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaisia kertoimia käyttäen (hiilidioksidi 1, metaani 28, dityppioksidi 265, F-kaasut 4-23 500).

Vuosi

* ennakkotieto

Päästöluokka

Perustuu CRF-luokituksen mukaiseen päästöluokkaan, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa Ilmastosopimukselle ja EU:lle.
Ulkomaan liikenteen (1D) tiedot eivät sisälly kasvihuonekaasuinventaarion kokonaispäästömääriin, vaan ne ilmoitetaan lisätietona.

Kasvihuonekaasu

Kasvihuonekaasuinventaariossa raportoitavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O sekä fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut (HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi SF6 ja typpitrifluoridi NF3).

Vuosi

2022*

* ennakkotieto

Tiedot

Päästökauppa, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5)

Päästökaupan ja inventaarion tilastoero on menetelmä- ja määrittelyeroista johtuva eroavuus päästökauppasektorin kokonaispäästöissä Energiaviraston ja kasvihuonekaasuinventaarion tietojen välillä.

Taakanjakosektori, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Taakanjakosektorin päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppaan kuuluvien päästöjen erotuksena, josta vähennetään kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt.

Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt, tuhatta tonnia (GWP=AR5)

Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt

Yhteensä, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5)

Yhteensä, tuhatta tonnia CO2-ekv.