Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13qm -- Utsläpp av växthusgaser i Finland: ansvarsfördelnings- och utsläppshandelssektorn, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-15
Handlande sektor, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
Inrikes flygtrafik CO2:
Tusen ton
Totalt, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
2024-05-30
2022-07-29
Statistikcentralen, växthusgaser
001_13qm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utsläppen utan LULUCF , 1 Energi , 1A1 Energiindustrin ,

Valda 0 Totalt 35

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
- värdet noll
Utsläppsmängd uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag. De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential)-koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata enligt förkortningen AR5 har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500).

Utsläppsklass

Baserar sig på utsläppsklass enligt CRF-klassificeringen, som används vid rapporteringen av växthusgaser till klimatavtalet och EU. Uppgifterna om utrikestrafiken (1D) ingår inte i växthusgasinventeringens totala utsläppsmängder, utan de anges som tilläggsinformation.

Växthusgas

De växthusgaser som ska rapporteras i inventeringen av växthusgaser är koldioxid CO2, metan CH4, dikväveoxid N2O samt fluorerade växthusgaser, dvs. F-gaser (HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten), svavelhexafluorid SF6 och kvävetrifluorid NF3).

Uppgifter

Handlande sektor, tusen ton CO2-ekv.

Den statistiska skillnaden mellan utsläppshandeln och inventeringen beror på skillnader mellan Energimyndighetens och växthusgasinventeringens uppgifter om totala utsläpp inom.

Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.

Utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn beräknas som skillnaden mellan de totala utsläppen och utsläppen inom utsläppshandeln, från vilken dras av koldioxidutsläppen från inrikes flygtrafik.

Inrikes flygtrafik CO2

Inrikes flygtrafik

Totalt, tusen ton CO2-ekv.

Totalt, tusen ton CO2-ekv.