Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ll -- Värdepappersföretagens resultaträkningar, 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-27
Ränteintäkter [från]:
Tusen euro
(Räntekostnader):
Tusen euro
FINANSNETTO:
Tusen euro
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran):
Tusen euro
Dividendinkomst:
Tusen euro
Avgifts- och provisionsintäkter:
Tusen euro
(Avgiftskostnader):
Tusen euro
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet):
Tusen euro
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto:
Tusen euro
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto:
Tusen euro
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto:
Tusen euro
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto:
Tusen euro
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto:
Tusen euro
Vinster eller (-) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto:
Tusen euro
Övriga rörelseintäkter:
Tusen euro
(Övriga rörelsekostnader):
Tusen euro
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO:
Tusen euro
(Administrationskostnader):
Tusen euro
varav: (Personalkostnader):
Tusen euro
varav: (Övriga administrationskostnader):
Tusen euro
(Avskrivningar [på]):
Tusen euro
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar:
Tusen euro
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar):
Tusen euro
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet):
Tusen euro
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden:
Tusen euro
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar):
Tusen euro
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen:
Tusen euro
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag:
Tusen euro
Vinst eller (-) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet:
Tusen euro
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER:
Tusen euro
(Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter):
Tusen euro
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER:
Tusen euro
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter:
Tusen euro
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST:
Tusen euro
2023-09-28
2022-04-08
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13ll_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ränteintäkter [från] , (Räntekostnader) , FINANSNETTO ,

Valda 1 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ..
1) Inga observationer.
2) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning kan summan av slut- och underposterna avvika från varandra (-/+ 1 000 euro)