Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13lm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-27
AKTIVA:
Tusen euro
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning:
Tusen euro
Finansiella tillgångar som innehas för handel:
Tusen euro
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet:
Tusen euro
Derivatkontrakt - säkringsredovisning:
Tusen euro
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel):
Tusen euro
Materiella tillgångar:
Tusen euro
Immateriella tillgångar:
Tusen euro
Skattefordringar:
Tusen euro
Andra tillgångar:
Tusen euro
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning:
Tusen euro
SUMMA TILLGÅNGAR:
Tusen euro
PASSIVA:
Tusen euro
Finansiella skulder som innehas för handel:
Tusen euro
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet:
Tusen euro
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde:
Tusen euro
Derivat - säkringsredovisning (skulder):
Tusen euro
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder):
Tusen euro
Avsättningar:
Tusen euro
Skatteskulder:
Tusen euro
På anmodan återbetalbart aktiekapital:
Tusen euro
Andra skulder:
Tusen euro
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning:
Tusen euro
SUMMA SKULDER:
Tusen euro
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital:
Tusen euro
Överkursfond:
Tusen euro
Annat eget kapital:
Tusen euro
Övrigt eget kapital:
Tusen euro
Ackumulerat annat totalresultat:
Tusen euro
Ackumulerade vinstmedel:
Tusen euro
Omvärderingsreserver:
Tusen euro
Andra fonder:
Tusen euro
(-) Egna aktier:
Tusen euro
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare:
Tusen euro
(-) Förskottsutdelningar:
Tusen euro
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]:
Tusen euro
SUMMA EGET KAPITAL:
Tusen euro
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER:
Tusen euro
2023-09-28
2022-04-08
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13lm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: AKTIVA , Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning , Finansiella tillgångar som innehas för handel ,

Valda 1 Totalt 42

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ..
1) Inga observationer.
2) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning kan summan av slut- och underposterna avvika från varandra (-/+ 1 000 euro)