Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13fv -- Hyvinvointialueiden taloustiedot, 2021Q4-2022Q4

Valitse muuttujat

Ei
6.7.2023
TULOSLASKELMA:
Euroa
+ Toimintatuotot:
Euroa
+ Myyntituotot:
Euroa
+ Myyntituotot valtiolta:
Euroa
+ Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
+ Myyntituotot hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
+ Myyntituotot muilta:
Euroa
+ Maksutuotot:
Euroa
+ Tuet ja avustukset:
Euroa
+ Palkkatuet:
Euroa
+ Muut tuet ja avustukset valtiolta:
Euroa
+ Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
+ Tuet ja avustukset hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
+ Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta:
Euroa
+ Tuet ja avustukset EU:lta:
Euroa
+ Tuet ja avustukset muilta:
Euroa
+ Muut toimintatuotot:
Euroa
+ Valmistus omaan käyttöön:
Euroa
- Toimintakulut:
Euroa
- Henkilöstökulut:
Euroa
- Palkat ja palkkiot:
Euroa
- Henkilösivukulut:
Euroa
- Eläkekulut:
Euroa
- Muut henkilösivukulut:
Euroa
- Palvelujen ostot:
Euroa
- Palvelujen ostot valtiolta:
Euroa
- Palvelujen ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
- Palvelujen ostot hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
- Palvelujen ostot muilta:
Euroa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
Euroa
- Avustukset:
Euroa
- Muut toimintakulut:
Euroa
± Toimintakate:
Euroa
+ Valtion rahoitus:
Euroa
± Rahoitustuotot ja -kulut:
Euroa
+ Korkotuotot:
Euroa
+ Muut rahoitustuotot:
Euroa
- Korkokulut:
Euroa
- Muut rahoituskulut:
Euroa
± Vuosikate:
Euroa
- Poistot ja arvonalentumiset:
Euroa
- Suunnitelman mukaiset poistot:
Euroa
- Arvonalentumiset:
Euroa
± Satunnaiset erät:
Euroa
+ Satunnaiset tuotot:
Euroa
- Satunnaiset kulut:
Euroa
± Tilikauden tulos:
Euroa
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+):
Euroa
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+):
Euroa
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+):
Euroa
± Tilikauden ylijäämä (alijäämä):
Euroa
RAHOITUSLASKELMA:
Euroa
± Toiminnan rahavirta:
Euroa
± Vuosikate (rahoituslaskelmassa):
Euroa
± Satunnaiset erät (rahoituslaskelmassa):
Euroa
± Tulorahoituksen korjauserät:
Euroa
± Investointien rahavirta:
Euroa
- Investointimenot:
Euroa
- Investointimenot maa- ja vesialueisiin:
Euroa
- Investointimenot rakennuksiin:
Euroa
- Investointimenot kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin:
Euroa
- Investointimenot koneisiin ja kalustoon:
Euroa
- Investointimenot muihin investointihyödykkeisiin:
Euroa
- Investointimenot osakkeisiin ja osuuksiin:
Euroa
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin:
Euroa
+ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot yhteensä:
Euroa
± Toiminnan ja investointien rahavirta:
Euroa
± Rahoituksen rahavirta:
Euroa
± Antolainauksen muutokset:
Euroa
- Antolainasaamisten lisäykset:
Euroa
+ Antolainasaamisten vähennykset:
Euroa
± Lainakannan muutokset:
Euroa
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys:
Euroa
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys:
Euroa
± Lyhytaikaisten lainojen muutos:
Euroa
± Oman pääoman muutokset:
Euroa
± Muut maksuvalmiuden muutokset:
Euroa
± Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset:
Euroa
± Vaihto-omaisuuden muutos:
Euroa
± Saamisten muutos:
Euroa
± Korottomien velkojen muutos:
Euroa
± Rahavarojen muutos:
Euroa
+ Rahavarat 31.12.:
Euroa
- Rahavarat 1.1.:
Euroa
TASE:
Euroa
Pysyvät vastaavat:
Euroa
Aineettomat hyödykkeet:
Euroa
Aineettomat oikeudet:
Euroa
Muut pitkävaikutteiset menot:
Euroa
Ennakkomaksut (pysyvien vastaavien aineettomissa hyödykkeissä):
Euroa
Aineelliset hyödykkeet:
Euroa
Maa- ja vesialueet:
Euroa
Rakennukset:
Euroa
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
Euroa
Koneet ja kalusto:
Euroa
Muut aineelliset hyödykkeet:
Euroa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat:
Euroa
Sijoitukset:
Euroa
Osakkeet ja osuudet (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Muut lainasaamiset valtiolta (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Muut lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Muut lainasaamiset hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Muut lainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa):
Euroa
Toimeksiantojen varat:
Euroa
Valtion toimeksiannot (toimeksiantojen varoissa):
Euroa
Lahjoitusrahastojen varat:
Euroa
Muut toimeksiantojen varat:
Euroa
Vaihtuvat vastaavat:
Euroa
Vaihto-omaisuus:
Euroa
Aineet ja tarvikkeet:
Euroa
Keskeneräiset tuotteet:
Euroa
Valmiit tuotteet:
Euroa
Muu vaihto-omaisuus:
Euroa
Ennakkomaksut (vaihtuvissa vastaavissa):
Euroa
Saamiset:
Euroa
Pitkäaikaiset saamiset:
Euroa
Pitkäaikaiset myyntisaamiset:
Euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset:
Euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset valtiolta:
Euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
Pitkäaikaiset lainasaamiset muilta:
Euroa
Pitkäaikaiset muut saamiset:
Euroa
Pitkäaikaiset siirtosaamiset:
Euroa
Lyhytaikaiset saamiset:
Euroa
Lyhytaikaiset myyntisaamiset:
Euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset:
Euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset valtiolta:
Euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
Lyhytaikaiset lainasaamiset muilta:
Euroa
Lyhytaikaiset muut saamiset:
Euroa
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:
Euroa
Rahoitusarvopaperit:
Euroa
Osakkeet ja osuudet (rahoitusarvopapereissa):
Euroa
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin:
Euroa
Joukkovelkakirjalainasaamiset (rahoitusarvopapereissa):
Euroa
Muut arvopaperit:
Euroa
Rahat ja pankkisaamiset:
Euroa
Vastaavaa yhteensä:
Euroa
Oma pääoma:
Euroa
Peruspääoma:
Euroa
Omat rahastot:
Euroa
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä):
Euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä):
Euroa
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset:
Euroa
Poistoero:
Euroa
Vapaaehtoiset varaukset:
Euroa
Pakolliset varaukset:
Euroa
Eläkevaraukset:
Euroa
Muut pakolliset varaukset:
Euroa
Toimeksiantojen pääomat:
Euroa
Valtion toimeksiannot (toimeksiantojen pääomissa):
Euroa
Lahjoitusrahastojen pääomat:
Euroa
Muut toimeksiantojen pääomat:
Euroa
Vieras pääoma:
Euroa
Pitkäaikainen vieras pääoma:
Euroa
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat valtiolta:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat työeläkelaitoksilta:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta:
Euroa
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta:
Euroa
Pitkäaikaiset saadut ennakot:
Euroa
Pitkäaikaiset ostovelat:
Euroa
Pitkäaikaiset muut velat:
Euroa
Pitkäaikaiset siirtovelat:
Euroa
Lyhytaikainen vieras pääoma:
Euroa
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat valtiolta:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat työeläkelaitoksilta:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta:
Euroa
Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta:
Euroa
Lyhytaikaiset saadut ennakot:
Euroa
Lyhytaikaiset ostovelat:
Euroa
Lyhytaikaiset muut velat:
Euroa
Lyhytaikaiset siirtovelat:
Euroa
Siirtyvät korot (lyhytaikaisista siirtoveloista):
Euroa
Vastattavaa yhteensä:
Euroa
TILINPÄÄTÖSERITTELYT:
Euroa
- Yleishallinnon toimintakulut yhteensä:
Euroa
- Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut yhteensä:
Euroa
- Pelastustoimen toimintakulut yhteensä:
Euroa
- Yleishallinnon investointimenot yhteensä:
Euroa
- Sosiaali- ja terveystoimen investointimenot yhteensä:
Euroa
- Pelastustoimen investointimenot yhteensä:
Euroa
2.2.2022
Tilastokeskus, hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot
001_13fv_2022q4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: TULOSLASKELMA , + Toimintatuotot , + Myyntituotot ,

Valittu 1 Yhteensä 196

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Hyvinvointialueet yhteensä , Etelä-Karjalan hyvinvointialue , Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
- ei yhtään Vuosineljännesten tiedot esitetään kumulatiivisina. Koko rahoituslaskelma ja tilinpäätöserittelyt ovat saatavissa vain vuoden viimeiseltä neljännekseltä.