Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13fv -- Välfärdsområdenas ekonomiuppgifter, 2021Q4-2022Q4

Välj variabler

Nej
2023-07-06
RESULTATRÄKNING:
Euro
+ Verksamhetsintäkter:
Euro
+ Försäljningsintäkter:
Euro
+ Försäljningsintäkter från staten:
Euro
+ Försäljningsintäkter från kommuner och samkommuner:
Euro
+ Försäljningsintäkter från välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
+ Försäljningsintäkter från övriga:
Euro
+ Avgiftsintäkter:
Euro
+ Understöd och bidrag:
Euro
+ Sysselsättningsstöd:
Euro
+ Övriga understöd och bidrag av staten:
Euro
+ Understöd och bidrag av kommuner och samkommuner:
Euro
+ Understöd och bidrag av välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
+ Understöd och bidrag av socialskyddsfonder:
Euro
+ Understöd och bidrag av EU:
Euro
+ Understöd och bidrag av övriga:
Euro
+ Övriga verksamhetsintäkter:
Euro
+ Tillverkning för eget bruk:
Euro
- Verksamhetskostnader:
Euro
- Personalkostnader:
Euro
- Löner och arvoden:
Euro
- Lönebikostnader:
Euro
- Pensionskostnader:
Euro
- Övriga lönebikostnader:
Euro
- Köp av tjänster:
Euro
- Köp av tjänster av staten:
Euro
- Köp av tjänster av kommuner och samkommuner:
Euro
- Köp av tjänster av välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
- Köp av tjänster av övriga:
Euro
- Material, förnödenheter och varor:
Euro
- Understöd:
Euro
- Övriga verksamhetskostnader:
Euro
± Verksamhetsbidrag:
Euro
+ Statlig finansiering:
Euro
± Finansiella intäkter och kostnader:
Euro
+ Ränteintäkter:
Euro
+ Övriga finansiella intäkter:
Euro
- Räntekostnader:
Euro
- Övriga finansiella kostnader:
Euro
± Årsbidrag:
Euro
- Avskrivningar och nedskrivningar:
Euro
- Avskrivningar enligt plan:
Euro
- Nedskrivningar:
Euro
± Extraordinära poster:
Euro
+ Extraordinära intäkter:
Euro
- Extraordinära kostnader:
Euro
± Räkenskapsperiodens resultat:
Euro
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens:
Euro
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver:
Euro
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder:
Euro
± Räkenskapsperiodens överskott (underskott):
Euro
FINANSIERINGSANALYS:
Euro
± Verksamhetens kassaflöde:
Euro
± Årsbidrag (i finansieringsanalysen):
Euro
± Extraordinära poster (i finansieringsanalysen):
Euro
± Rättelseposter till internt tillförda medel:
Euro
± Investeringarnas kassaflöde:
Euro
- Investeringsutgifter:
Euro
- Investeringsutgifter för mark- och vattenområden:
Euro
- Investeringsutgifter för byggnader:
Euro
- Investeringsutgifter för fasta konstruktioner och anordningar:
Euro
- Investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Euro
- Investeringsutgifter för övriga investeringstillgångar:
Euro
- Investeringsutgifter för aktier och andelar:
Euro
+ Finansieringsandelar för investeringsutgifter:
Euro
+ Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva:
Euro
± Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde:
Euro
± Finansieringens kassaflöde:
Euro
± Förändringar i utlåningen:
Euro
- Ökning av utlåningen:
Euro
+ Minskningen av utlåningen:
Euro
± Förändringar i lånestocken:
Euro
+ Ökning av långfristiga lån:
Euro
- Minskning av långfristiga lån:
Euro
± Förändring av kortfristiga lån:
Euro
± Förändringar i eget kapital:
Euro
± Övriga förändringar i likviditeten:
Euro
± Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital:
Euro
± Förändring av omsättningstillgångar:
Euro
± Förändring av fordringar:
Euro
± Förändring av räntefria skulder:
Euro
± Förändring av likvida medel:
Euro
+ Likvida medel 31.12:
Euro
- Likvida medel 1.1:
Euro
BALANSRÄKNING:
Euro
Bestående aktiva:
Euro
Immateriella tillgångar:
Euro
Immateriella rättigheter:
Euro
Övriga utgifter med lång verkningstid:
Euro
Förskottsbetalningar (i immateriella tillgångar bland bestående aktiva):
Euro
Materiella tillgångar:
Euro
Mark- och vattenområden:
Euro
Byggnader:
Euro
Fasta konstruktioner och anordningar:
Euro
Maskiner och inventarier:
Euro
Övriga materiella tillgångar:
Euro
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar:
Euro
Placeringar:
Euro
Aktier och andelar (i bestående aktiva):
Euro
Masskuldebrevsfordringar (i bestående aktiva):
Euro
Övriga lånefordringar (i bestående aktiva):
Euro
Övriga lånefordringar på staten (i bestående aktiva):
Euro
Övriga lånefordringar på kommuner och samkommuner (i bestående aktiva):
Euro
Övriga lånefordringar på välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (i bestående aktiva):
Euro
Övriga lånefordringar på övriga (i bestående aktiva):
Euro
Övriga fordringar (i bestående aktiva):
Euro
Förvaltade medel:
Euro
Statliga uppdrag (i förvaltade medel):
Euro
Donationsfondernas medel:
Euro
Övriga förvaltade medel:
Euro
Rörliga aktiva:
Euro
Omsättningstillgångar:
Euro
Material och förnödenheter:
Euro
Varor under tillverkning:
Euro
Färdiga produkter:
Euro
Övriga omsättningstillgångar:
Euro
Förskottsbetalningar (i rörliga aktiva):
Euro
Fordringar:
Euro
Långfristiga fordringar:
Euro
Långfristiga kundfordringar:
Euro
Långfristiga lånefordringar:
Euro
Långfristiga lånefordringar på staten:
Euro
Långfristiga lånefordringar på kommuner och samkommuner:
Euro
Långfristiga lånefordringar på välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
Långfristiga lånefordringar på övriga:
Euro
Långfristiga övriga fordringar:
Euro
Långfristiga resultatregleringar (aktiva):
Euro
Kortfristiga fordringar:
Euro
Kortfristiga kundfordringar:
Euro
Kortfristiga lånefordringar:
Euro
Kortfristiga lånefordringar på staten:
Euro
Kortfristiga lånefordringar på kommuner och samkommuner:
Euro
Kortfristiga lånefordringar på välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
Kortfristiga lånefordringar på övriga:
Euro
Kortfristiga övriga fordringar:
Euro
Kortfristiga resultatregleringar (aktiva):
Euro
Finansiella värdepapper:
Euro
Aktier och andelar (i finansiella värdepapper):
Euro
Placeringar i penningmarknadsinstrument:
Euro
Masskuldebrevsfordringar (i finansiella värdepapper):
Euro
Övriga värdepapper:
Euro
Kassa och bank:
Euro
Aktiva sammanlagt:
Euro
Eget kapital:
Euro
Grundkapital:
Euro
Egna fonder:
Euro
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder:
Euro
Räkenskapsperiodens överskott (underskott):
Euro
Avskrivningsdifferenser och reserver:
Euro
Avskrivningsdifferens:
Euro
Reserver:
Euro
Avsättningar:
Euro
Avsättningar för pensioner:
Euro
Övriga avsättningar:
Euro
Förvaltat kapital:
Euro
Statliga uppdrag (i förvaltat kapital):
Euro
Donationsfondernas kapital:
Euro
Övrigt förvaltat kapital:
Euro
Främmande kapital:
Euro
Långfristigt främmande kapital:
Euro
Långfristiga masskuldebrevslån:
Euro
Långfristiga lån från finansiella institut och försäkringsanstalter:
Euro
Långfristiga lån från offentliga samfund:
Euro
Långfristiga lån från staten:
Euro
Långfristiga lån från kommuner och samkommuner:
Euro
Långfristiga lån från välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
Långfristiga lån från arbetspensionsanstalter:
Euro
Långfristiga lån från övriga socialskyddsfonder:
Euro
Långfristiga lån från övriga kreditgivare:
Euro
Långfristiga erhållna förskott:
Euro
Långfristiga leverantörsskulder:
Euro
Långfristiga övriga skulder:
Euro
Långfristiga resultatregleringar (passiva):
Euro
Kortfristigt främmande kapital:
Euro
Kortfristiga masskuldebrevslån:
Euro
Kortfristiga lån från finansiella institut och försäkringsanstalter:
Euro
Kortfristiga lån från offentliga samfund:
Euro
Kortfristiga lån från staten:
Euro
Kortfristiga lån från kommuner och samkommuner:
Euro
Kortfristiga lån från välfärdsområden och välfärdssammanslutningar:
Euro
Kortfristiga lån från arbetspensionsanstalter:
Euro
Kortfristiga lån från övriga socialskyddsfonder:
Euro
Kortfristiga lån från övriga kreditgivare:
Euro
Kortfristiga erhållna förskott:
Euro
Kortfristiga leverantörsskulder:
Euro
Kortfristiga övriga skulder:
Euro
Kortfristiga resultatregleringar (passiva):
Euro
Periodisering av räntor (av kortfristiga resultatregleringar):
Euro
Passiva sammanlagt:
Euro
BOKSLUTSSPECIFIKATIONER:
Euro
- Verksamhetskostnader totalt för allmän förvaltning:
Euro
- Verksamhetskostnader totalt för social- och hälsovård:
Euro
- Verksamhetskostnader totalt för räddningsväsendet:
Euro
- Investeringsutgifter totalt för allmän förvaltning:
Euro
- Investeringsutgifter totalt för social- och hälsovård:
Euro
- Investeringsutgifter totalt för räddningsväsendet:
Euro
2022-02-02
Statistikcentralen, ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat
001_13fv_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: RESULTATRÄKNING , + Verksamhetsintäkter , + Försäljningsintäkter ,

Valda 1 Totalt 196

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Välfärdsområdena totalt , Södra Karelens välfärdsområde , Södra Österbottens välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
- värdet noll Kvartalsvisa uppgifter presenteras kumulativt. Hela finansieringsanalysen samt bokslutsspecifikationerna är tillgängliga enbart från årets sista kvartal.