Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

138v -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 1990-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
14.12.2023
Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
15.3.2024
13.5.2022
Tilastokeskus, kasvihuonekaasut
001_138v_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 33

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria , Päästöt yhteensä ml. LULUCF-sektori , 1 Energiasektori ,

Valittu 0 Yhteensä 117

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaasut yhteensä , Hiilidioksidi (CO2) , Metaani (CH4) ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia. Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi inventaariossa käyttämällä nk. GWP (global warming potential) -kertoimia. Kertoimien lähteenä käytetään IPCC:n arviointiraportteja. Lyhenteen AR5 mukaiset päästötiedot on laskettu IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaisia kertoimia käyttäen (hiilidioksidi 1, metaani 28, dityppioksidi 265, F-kaasut 4-23 500).

Vuosi

* ennakkotieto

Päästöluokka

Perustuu CRF-luokituksen mukaiseen päästöluokkaan, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa Ilmastosopimukselle ja EU:lle.
Päästöluokkia koskevia tarkennuksia sektoreittain:
Energia: Ulkomaan liikenteen (1D) tiedot eivät sisälly kasvihuonekaasuinventaarion kokonaispäästömääriin, vaan ne ilmoitetaan lisätietona.
Maatalous: Suorat päästöt maatalousmailta (3Da) sisältää vain N2O-päästöt. Hiilivarastonmuutokset eli hiilidioksidipäästöt tai -poistumat raportoidaan maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous- sektorilla (LULUCF).
Maatalous: Epäsuorat N2O-päästöt maatalousmailta (3Db) sisältää maatalouden typen käytöstä peräisin olevat typen huuhtouman ja valuman N2O-päästöt.
Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF): Epäsuorat N2O-päästöt luokassa 4(iv) on laskettu typen huuhtouman päästöistä maankäytön muuttuessa kivennäismailla viljelysmaaksi tai ruohikkoalueeksi. Maatalouden typen käytön aiheuttamat typen laskeuman ja huuhtouman N2O-päästöt viljelysmailta raportoidaan maataloussektorilla epäsuorat päästöt maatalousmailta -luokassa (3Db).

Kasvihuonekaasu

Kasvihuonekaasuinventaariossa raportoitavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O sekä fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut (HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi SF6 ja typpitrifluoridi NF3).

Vuosi

2022*

* ennakkotieto