Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

138v -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2022*

Välj variabler

Ja
2023-05-31
Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR4):
Tusen ton CO2-ekv.
Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5):
Tusen ton CO2-ekv.
2023-12-14
2022-05-13
Statistikcentralen, växthusgaser
001_138v_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utsläppen utan LULUCF , Utsläppen med LULUCF , 1 Energi ,

Valda 0 Totalt 55

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Koldioksid (CO2) , Metan (CH4) ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
- värdet noll
Snabbestimaten (år 2021) har producerats med grövre metoder än den egentliga inventeringen (åren 1990-2021). Därför anges uppgifterna för år 2021 inte med samma noggrannhet i tabellen som uppgifterna för tidigare år. Utsläppsmängd uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag.
De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential)-koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata enligt förkortningen AR5 har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500). I meddelandena om växthusgasinventeringen presenteras siffrorna enligt AR5 GWP-koefficienterna fr.o.m. maj 2022. I snabbestimat gällande år 2022 presenteras de uppskattade utsläppen enbart i enlighet med AR5, och inte längre parallellt i enlighet med koefficienterna i den fjärde utvärderingsrapporten AR4 (koldioxid 1, metan 25, dikväveoxid 298, F-gaser 12-22 800).

År

* snabbestimat

Utsläppsklass

Baserar sig på utsläppsklass enligt CRF-klassificeringen, som används vid rapporteringen av växthusgaser till klimatavtalet och EU.
Uppgifterna om utrikestrafiken (1D) ingår inte i växthusgasinventeringens totala utsläppsmängder, utan de anges som tilläggsinformation.

Växthusgas

De växthusgaser som ska rapporteras i inventeringen av växthusgaser är koldioxid CO2, metan CH4, dikväveoxid N2O samt fluorerade växthusgaser, dvs. F-gaser (HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten), svavelhexafluorid SF6 och kvävetrifluorid NF3).

År

2022*

* snabbestimat

Uppgifter

Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR4)

Utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag.

Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5)

Utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag.