Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13n3 -- EU:n taakanjakoasetuksen mukaiset kasvihuonekaasujen päästötiedot, 2021-2025

Valitse muuttujat

Kyllä
15.3.2024
Taakanjakosektorin päästökiintiö, tuhatta tonnia CO2-ekv.:
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
Taakanjakosektori, tuhatta tonnia CO2-ekv.:
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
Taakanjakosektorin päästökiintiön ja päästöjen välinen erotus, tuhatta tonnia CO2-ekv.:
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
30.5.2024
29.7.2022
Tilastokeskus, kasvihuonekaasut
001_13n3_2025
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
- ei yhtään
Päästömäärä ilmaistu hiilidioksidiekvivalentteina, ja negatiiviset luvut ovat poistumia. Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi inventaariossa käyttämällä nk. GWP (global warming potential) -kertoimia. Kertoimien lähteenä käytetään IPCC:n arviointiraportteja. Lyhenteen AR5 mukaiset päästötiedot on laskettu IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaisia kertoimia käyttäen (hiilidioksidi 1, metaani 28, dityppioksidi 265, F-kaasut 4-23 500).

Tiedot

Taakanjakosektorin päästökiintiö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Taakanjakosektorin päästökiintiö on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/842, sen muutoksessa 2023/857 ja sitä täytäntöönpanevassa säädöksessä (EU) 2023/1319.

Taakanjakosektorin päästökiintiö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Päästökiintiöt on vahvistettu vuosille 2021-2025.

Taakanjakosektori, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Taakanjakosektorin päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppaan kuuluvien päästöjen erotuksena, josta vähennetään kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt.

Taakanjakosektorin päästökiintiön ja päästöjen välinen erotus, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Ero päästökiintiöön on ilmaistu negatiivisena lukuna, kun toteutuneet päästöt ovat päästökiintiötä pienemmät, ja positiivisena lukuna, kun ne ovat päästökiintiötä suuremmat.