Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13n3 -- Uppgifter om växthusgasutsläpp enligt EU:s ansvarsfördelningsförordning, 2021-2025

Välj variabler

Ja
2024-03-15
Utsläppskvoten för ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
Skillnaden mellan ansvarsfördelningssektorns utsläppskvot och utsläpp, tusen ton CO2-ekv.:
Tusen ton CO2-ekv.
2024-05-30
2022-07-29
Statistikcentralen, växthusgaser
001_13n3_2025
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
- värdet noll
Utsläppsmängd uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag. De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP (global warming potential) -koefficienter. Som källa för koefficienterna används IPCC:s utvärderingsrapporter. Utsläppsdata enligt förkortningen AR5 har beräknats med hjälp av koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (koldioxid 1, metan 28, dikväveoxid 265, F-gaser 4-23 500).

Uppgifter

Utsläppskvoten för ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.

Utsläppskvoten för ansvarsfördelningssektorn har fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842, dess ändring 2023/857 och i genomförandeakten (EU) 2023/1319.

Utsläppskvoten för ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.

Utsläppskvoterna har fastställts för åren 2021-2025.

Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv.

Utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn beräknas som skillnaden mellan de totala utsläppen och utsläppen inom utsläppshandeln, från vilken dras av koldioxidutsläppen från inrikes flygtrafik.

Skillnaden mellan ansvarsfördelningssektorns utsläppskvot och utsläpp, tusen ton CO2-ekv.

Skillnaden i förhållandet till utsläppskvoten har uttryckts som ett negativt tal när de faktiska utsläppen är mindre än utsläppskvoten och som ett positivt tal när de är större än utsläppskvoten.