Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

135z -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-26
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend:
%
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie:
%
Relativt sysselsättningstal, 20-64-åringar, %:
%
Relativt sysselsättningstal, 20-64-åringar, %, trend:
%
Relativt sysselsättningstal, 20-64-åringar, %, säsongrensade serie:
%
Relativt sysselsättningstal, 20-69-åringar, %:
%
Relativt sysselsättningstal, 20-69-åringar, %, trend:
%
Relativt sysselsättningstal, 20-69-åringar, %, säsongrensade serie:
%
Sysselsatta totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Sysselsatta, 1 000 personer, trend:
Tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer, säsongrensade serie:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer, trend:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer, säsongrensade serie:
Tusen personer
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %, trend:
%
Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie:
%
2024-04-24
2021-05-04
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_135z_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, % , Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend , Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 170

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifterna i tabellen gäller personer i åldern 15-74 år om inte annat anges. Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. I tabellen publiceras fr.o.m. november 2020 utöver trendserier också tidsserier som rensats för säsongvariation.
De säsongrensade tidsserierna har rensats för säsongvariationen, som regelbundet upprepas årligen.
Trendserierna har rensats för både regelbunden säsongvariation och oregelbunden slumpvariation.
Vid säsongrensningen beaktas värdena för de föregående och kommande månaderna i tidsserien.
De senaste månadernas observationer i den säsongrensade tidsseriens och tidsseriens trend baserar sig delvis på den statistiska modellens prognoser.
På grund av detta bör man förhålla sig med en viss reservation till de nyaste siffrorna i den säsongrensade tidsseriens och tidsseriens trend,
eftersom de kan komma att preciseras betydligt när följande månaders uppgifter tas med i tidsserien.