Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

137l -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar:
Tusen timmar
Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar:
Tusen timmar
2024-04-24
2021-05-28
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_137l_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 37

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valda 1 Totalt 60

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Näringsgrensuppgifterna för tredje kvartalet 2023 har publicerats 7.11.2023. Samtidigt har korrigerade uppgifter för första och andra kvartalet 2023 publicerats om näringsgrenarna O Offentlig förvaltning, P Utbildning, Q Vård och omsorg; sociala tjänster, N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt R Kultur, nöje och fritid. Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 137l ersätter tabell 11pi, som överförts till arkivdatabasen.