Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

110 -- Riksdagsvalen 1983-2019, uppgifter om röstning

Välj variabler

Nej
2019-04-24
antal, %
2019-04-23
Statistikcentralen
010_evaa_110
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland , Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 527

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019 , 2015 , 2011 ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgifter om väljare efter kön uppdateras senare. Rösträtt
Åren 1983-1995 var de personer röstberättigade som upptagits
i lagakraftvunna vallängder. I vallängderna för respektive kommuns
röstningsområden upptogs alla finska medborgare som före utgången
av året före valåret hade fyllt 18 år och som enligt lagen om
befolkningsböcker (åren 1983 och 1987) haft sin hemort
i Finland den första januari året före valåret, om de inte av någon
anledning saknade rösträtt.
Utomlands bosatta finska medborgare som var eller varit upptagna
i befolkningsböckerna i Finland upptogs som röstberättigade i
vallängderna för valkretsen.
Dessa personer kunde utnyttja sin rösträtt enbart vid
förhandsröstningen, antingen vid Finlands representationer utomlands
eller i Finland vid post- och televerkets postanstalter eller ombord på båtar.
Åren 1999-2019 hade varje finsk medborgare som senast på valdagen
fyllde 18 år rösträtt oberoende av bostadsort.
Rösträtten för de finska medborgare som uppnått
rösträttsålder gäller så gott som alla.
Befolknigscentralen gör upp ett register över
röstberättigade, som omfattar samtliga personer
som enligt befolkningsdatasystemet har rösträtt i val.
Kommungrupperingar och valkretsar
I riksdagsvalet 2019 har kommunerna placerats i valkretsar efter
gällande valkretsindelning. Beträffande tidigare val bör noteras att även
om summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte alltid
under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna har bytt valkrets.