Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12mf -- Kommunekonomi kvartalsvis, kommuner och samkommuner, 2016Q1-2020Q4

Välj variabler

Nej
2021-02-10
RESULTATRÄKNING:
tusen euro
Försäljningsintäkter:
tusen euro
Försäljningsintäkter av staten:
tusen euro
Försäljningsintäkter av kommuner och samkommuner:
tusen euro
Försäljningsintäkter av övriga:
tusen euro
Interna försäljningsintäkter:
tusen euro
Avgiftsintäkter:
tusen euro
Understöd och bidrag:
tusen euro
Övriga verksamhetsintäkter:
tusen euro
Verksamhetens intäkter totalt:
tusen euro
Därav: interna intäkter:
tusen euro
Förändring av produktlager +/-:
tusen euro
Tillverkning för eget bruk:
tusen euro
Personalkostnader:
tusen euro
Löner och arvoden:
tusen euro
Lönebikostnader:
tusen euro
Köp av tjänster:
tusen euro
Köp av kundtjänster:
tusen euro
Köp av kundtjänster av staten:
tusen euro
Köp av kundtjänster av kommuner:
tusen euro
Köp av kundtjänster av samkommuner:
tusen euro
Köp av kundtjänster av övriga:
tusen euro
Köp av övriga tjänster:
tusen euro
Material, förnödenheter och varor:
tusen euro
Understöd:
tusen euro
Understöd till hushåll:
tusen euro
Understöd till sammanslutningar:
tusen euro
Övriga verksamhetskostnader:
tusen euro
Verksamhetens kostnader totalt:
tusen euro
Verksamhetsbidrag +/-:
tusen euro
Skatteinkomster:
tusen euro
Statsandelar:
tusen euro
Finansiella intäkter och kostnader +/-:
tusen euro
Ränteintäkter:
tusen euro
Därav: interna ränteintäkter:
tusen euro
Övriga finansiella intäkter:
tusen euro
Därav: interna övriga finansiella intäkter:
tusen euro
Räntekostnader:
tusen euro
Övriga finansiella kostnader:
tusen euro
Årsbidrag +/-:
tusen euro
Avskrivningar och nedskrivningar:
tusen euro
Extraordinära poster +/-:
tusen euro
Extraordinära intäkter:
tusen euro
Extraordinära kostnader:
tusen euro
Räkenskapsperiodens resultat +/-:
tusen euro
FINANSIERINGSANALYS:
tusen euro
Verksamhetens kassaflöde +/-:
tusen euro
Årsbidraget i finansieringsanalysen +/-:
tusen euro
Extraordinära poster i finansieringsanalysen +/-:
tusen euro
Korrektivposter till internt tillförda medel +/-:
tusen euro
Investeringarnas kassaflöde +/-:
tusen euro
Investeringsutgifter totalt:
tusen euro
Mark- och vattenområden:
tusen euro
Byggnader:
tusen euro
Fasta konstruktioner och anordningar:
tusen euro
Maskiner och inventarier:
tusen euro
Övriga investeringstillgångar:
tusen euro
Aktier och andelar:
tusen euro
Finansieringsandelar för investeringsutgifter:
tusen euro
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva:
tusen euro
Därav: försäljningsinkomster av mark- och vattenområden:
tusen euro
Därav: försäljningsinkomster av aktier och andelar:
tusen euro
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde +/-:
tusen euro
BALANSRÄKNING:
tusen euro
Placeringar totalt:
tusen euro
Aktier och andelar (i bestående aktiva):
tusen euro
Samkommunsandelar:
tusen euro
Övriga aktier och andelar:
tusen euro
Masskuldebrevsfordringar totalt (i bestående aktiva):
tusen euro
Övriga lånefordringar (i bestående aktiva):
tusen euro
Övriga fordringar (i bestående aktiva):
tusen euro
Förvaltade medel:
tusen euro
Därav: statens uppdrag (aktiva):
tusen euro
Fordringar totalt:
tusen euro
Långfristiga fordringar:
tusen euro
Långfristiga kundfordringar:
tusen euro
Långfristiga lånefordringar:
tusen euro
Långfristiga övriga fordringar:
tusen euro
Långfristiga resultatregleringar (aktiva):
tusen euro
Kortfristiga fordringar:
tusen euro
Kortfristiga kundfordringar:
tusen euro
Kortfristiga lånefordringar:
tusen euro
Kortfristiga övriga fordringar:
tusen euro
Kortfristiga resultatregleringar (aktiva):
tusen euro
Finansiella värdepapper totalt:
tusen euro
Aktier och andelar (i finansiella värdepapper):
tusen euro
Placeringar i penningmarknadsinstrument (i finansiella värdepapper):
tusen euro
Masskuldebrevsfordringar totalt (i finansiella värdepapper):
tusen euro
Övriga värdepapper (i finansiella värdepapper):
tusen euro
Kassa och bank:
tusen euro
Förvaltat kapital:
tusen euro
Därav: statens uppdrag (passiva):
tusen euro
Främmande kapital:
tusen euro
Långfristigt främmande kapital:
tusen euro
Långfristiga masskuldebrevslån:
tusen euro
Långfristigt lån från finansiella institut och försäkringsanstalter:
tusen euro
Långfristigt lån från offentliga samfund:
tusen euro
Långfristiga lån från övriga kreditgivare:
tusen euro
Långfristiga erhållna förskott:
tusen euro
Långfristiga skulder till leverantörer:
tusen euro
Långfristiga övriga skulder:
tusen euro
Långfristiga resultatregleringar (passiva):
tusen euro
Kortfristigt främmande kapital:
tusen euro
Kortfristiga masskuldebrevslån:
tusen euro
Kortfristiga lån från finansiella institut och försäkringsanstalter:
tusen euro
Kortfristiga lån från offentliga samfund:
tusen euro
Kortfristiga lån från övriga kreditgivare:
tusen euro
Kortfristiga erhållna förskott:
tusen euro
Kortfristiga skulder till leverantörer:
tusen euro
Kortfristiga övriga skulder:
tusen euro
Kortfristiga resultatregleringar (passiva):
tusen euro
2021-02-10
2020-08-21
Kommunekonomi kvartalsvis, Statistikcentralen
001_12mf_2020q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: RESULTATRÄKNING , Försäljningsintäkter , Försäljningsintäkter av staten ,

Valda 1 Totalt 111

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016Q1 , 2016Q2 , 2016Q3 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000