Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

026 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön 31.12.2011

Välj variabler

Statistikcentralen, Befolknings- och välfärdsstatistik, Specialtjänster
Miia Huomo +358 9 1734 3256
Nej
2013-02-08
persons
2013-11-30
2013-01-30
Statistikcentralen
vaerak_026_201100
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS HELA LANDET , SSS …Tätortsbefolkning , SSS …Glesbygdsbefolkning ,

Valda 0 Totalt 1 856

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2012.

Kommun och tätort

Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.

Kommun och tätort

kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen