Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fz -- Arbetspensionsbolagens resultaträkningar, 2012-2020

Välj variabler

Ja
2021-10-28
Premieinkomst:
tusen euro
Statens andel, premierinkomst:
tusen euro
Folkpensionsanstaltens andel:
tusen euro
Intäkter av placeringsverksamheten:
tusen euro
Andelen av nettointäkter från placeringar:
tusen euro
Orealiserade värdeökningar i placeringsverksamheten:
tusen euro
Övriga försäkringstekniska intäkter:
tusen euro
Ersättningskostnader, egen andel:
tusen euro
Utbetalda ersättningar:
tusen euro
Statens andel, utbetalda ersättningar:
tusen euro
Förändring i ersättningsansvaret:
tusen euro
Föränrding i premieansvaret:
tusen euro
Förändring i ansvarsskuld (SPK):
tusen euro
Förändring i premieansvaret (Mela):
tusen euro
Förändring i ersättningsansvaret (Mela):
tusen euro
Driftskostnader:
tusen euro
Kostnader för placeringsverksamheten:
tusen euro
Orealiserade värdeminskningar i placeringsverksamheten:
tusen euro
Övriga försäkringstekniska kostnader:
tusen euro
Försäkringstekniskt resultat/bidrag:
tusen euro
Övriga intäkter:
tusen euro
Övriga kostnader:
tusen euro
Inkomstskatter för den egentliga verksamheten:
tusen euro
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter:
tusen euro
Bokslutsdispositioner totalt:
tusen euro
Förändring i avskrivningsdifferensen:
tusen euro
Förändring i skattemässiga reserver:
tusen euro
Inkomstskatter totalt:
tusen euro
Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder:
tusen euro
Latent skatt:
tusen euro
Övriga direkta skatter:
tusen euro
Räkenskapsperiodens vinst(förlust):
tusen euro
2022-10-28
2018-10-31
Försäkringsverksamhet, Statistikcentralen
002_11fz_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Premieinkomst , Statens andel, premierinkomst , Folkpensionsanstaltens andel ,

Valda 1 Totalt 32

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000