Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

019 -- Historiska tidsserier: Nationalräkenskaper 1860-2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Ekonomi- och miljöstatistik
Nationalräkenskaper
Tel:029 551 3484
Nej
2018-07-12
Index, Million Euro, FIM Million, 1000 FIM
2018-07-12
Statistikcentralen och Hjerppe, Riitta (1988) Suomen talous 1860-1985: Kasvu ja rakennemuutos
vtp_019_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMHT/VOLI Bruttonationalprodukten, volymindex, 2000=100 , B1GMHT/CAP Bruttonationalprodukten per capita, volymindex 1926=100 , B1GMHT/MK Bruttonationalprodukten till löpande priser 1860-1960, MMK ,

Valda 0 Totalt 164

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1860 , 1861 , 1862 ,

Valda 0 Totalt 158

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller tidsserier över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860. Under 1960-1980-talen har tidsserierna sammanställs i projektet för tillväxtundersökning. Tidsserierna har förlängts med uppgifter som uppdaterats från år 1975 framåt. Statistikens tidsserier till löpande priser är i nya mark eller euro med undantag för en serie mellan 1860-1960, där BNP-värdet har beräknats i gamla mark, dvs. till löpande priser motsvarande värdet före penningreformen år 1963. Värdet i löpande priser för denna serie har erhållits genom att multiplicera serien i nya mark med hundra. Eurobeloppen har räknats om till mark genom att multiplicera dem med 5,94573
Sysselsättningen har mätts som faktiska arbetstimmar och antal sysselsatta sedan år 1960. Tidigare mättes arbetsinsatsen med årsverken och deltidsanställda arbetstagare omvandlades då till helårsanställda. Begreppet årsverke beaktar inte förändringar i antalet arbetstimmar per år. Arbetsinsatsindexet beskriver årsverkenas utveckling 1860–1960 och det har förlängts med en serie över faktiska arbetstimmar år 1960 och igen år 1975 med en serie över faktiska arbetstimmar enligt ENS 95.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner