Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118w -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter kommun, 1995-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1582377 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd (37)


 2. 11ng -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet och deras inkomstnivå efter ålder, kön och bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla, 2005-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 213251 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Ålderspensioner (folkpensioner), ..., Övriga transfereringar (8)
  3. Personens ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, (3)
  6. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)


 3. 11py -- Disponibel penninginkomst efter personens ålder och kön, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 378438 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-, 18-64, ..., 90- (102)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  4. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd, ..., Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer) (8)


 4. 11wh -- Decil- och percentilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117416 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Iinkomstdecil eller fraktilgrupp: Totalt, I, II, III, ..., Topp 1 % (35)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Inkomstandel (%), disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, ..., Betalda transfereringar per konsumtionsenhet, medeltal (17)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)


 5. 11wl -- Bostadsbefolkningen efter inkomstdecil, bostadshushållets huvudsakliga inkomstkälla och personens ålder, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 536040 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Löneinkomster, ..., Övriga transfereringar (8)
  3. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  4. Iinkomstdecil eller fraktilgrupp: Totalt, I, II, III, ..., Topp 1 % (35)
  5. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, (3)


 6. 11x3 -- Gini-koefficient och andra inkomstfördelningsmått, 1966-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45061 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), Faktorinkomst (inkl. realisationsvinst), Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst, urval), ..., Bruttopenninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval) (8)
  2. Uppgifter: Gini koefficient (%), Theil index, Genomsnittlig log avvikelse (MLD), Kvintilvärde för den högsta och den lägsta kvintilen (S80/S20), ..., 9. desil (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2021 (40)


 7. 122s -- Bostadshushåll med grundtrygghet och några andra erhållna transfereringar efter inkomstdecil, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172739 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Inkomstslag: FPA:s ålderspensioner, FPA:s sjukpensioner, FPA:s arbetslöshetspensioner, FPA:s familjepensioner, ..., Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst) (21)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  4. Uppgifter: Antalet bostadshushåll med inkomstslag, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, % av alla bostadshushåll med inkomstslag, % av bostadshushåll i decilgrupp, ..., Disponibel penninginkomst per bostadshushåll med inkomster (10)


 8. 127l -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter kommun, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 287988 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 9. 127m -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter landskap, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 146038 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd (37)


 10. 127n -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter ekonomisk region, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77955 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (70)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 11. 127r -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter landskap, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30820 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 12. 127y -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter kommun bland bostadsbefolkningen, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 403110 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)


 13. 127z -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter landskap bland bostadsbefolkningen, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48632 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)


 14. 128a -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter ekonomisk region bland bostadsbefolkningen, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 116576 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (70)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)


 15. 128b -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersons ålder, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117320 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Ålder: Totalt, 15 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 85 - (15)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd (37)


 16. 128c -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter decil, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98703 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd (37)


 17. 128h -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersonens utbildningsnivå, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76248 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Utbildningsnivå: Samtliga hushåll, Grundnivå, Mellannivå, Lägsta utbildning på högre nivå, ..., Forskarutbildningsnivå (7)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antalet bostadshushåll, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Kapitalinkomster (36)


 18. 128i -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter ekonomisk region, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 397460 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (70)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd (37)


 19. 128j -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter kön och ålder, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37682 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Personens ålder: Totalt, 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11, ..., 88 - (24)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Bostadsbefolkningens låginkomstgrad, Antal personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen, Andelen personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (5)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)


 20. 128l -- Personer och barn beroende av grundtrygghet efter kommun, 2005-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 209715 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, (2)
  4. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)


 21. 12ci -- Hushållens inkomst efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60964 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)


 22. 12dh -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1989-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47708 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)


 23. 12eb -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1966-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39835 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Referenspersonens ålder: Totalt, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2021 (40)


 24. 12ec -- Hushållens inkomst efter antalet vuxna och barn, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50176 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Antalet vuxna och barn: Samtliga hushåll, 1 vuxen, 1 vuxen, 1 barn, 2 vuxna, ..., Övriga (14)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)


 25. 12eh -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 153127 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)


 26. 12ei -- Hushållens inkomststruktur efter socioekonomisk ställning, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102553 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  2. Uppgifter: Hushåll, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, Barn i medeltal, ..., Disponibel inkomst (32)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)


 27. 12ew -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter hushållens livsfas, 1989-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114265 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)


 28. 12ex -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och referenspersonens ålder, 1966-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87519 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Referenspersonens ålder: Totalt, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2021 (40)


 29. 12g1 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter inkomstdecil, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75829 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 30. 12g4 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och låginkomststatus, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77730 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Låginkomsttagare: Alla hushåll, Låginkomsttagare, Övriga, (3)
  4. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 31. 12g9 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och livsfas, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 180074 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  4. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 32. 12hh -- Bostadsbefolkning efter inkomstdecil och kommun, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1012914 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  4. Uppgifter: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 33. 12hi -- Bostadshusbefolkning efter inkomstdecil och ekonomisk region, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 255605 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (70)
  4. Uppgifter: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 34. 12ij -- Hushållens inkomst efter bostadens besittningsförhållande, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26422 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, (3)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)


 35. 13dp -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter antalet vuxna och barn i bostadshushåll, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65289 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Antalet vuxna och barn: Totalt, 1 vuxen, 1 vuxen, under 25 år, 1 vuxen, 25 - 34 år, ..., Övriga (28)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antal låginkomsttagare (<60 % av medianvärdet), Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet), Antal personer med varaktigt låg inkomst (<60 % av medianvärdet), ..., Fattigdomsgap (<50 % av medianvärdet) (16)


 36. 13vi -- Låginkomstgränser för olika typer av bostadshushåll, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11187 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Bostadshushållens struktur: 1 vuxen, 1 vuxen, 1 barn under 14 år, 1 vuxen, 2 barn under 14 år, 1 vuxen, 3 barn under 14 år, ..., 4 vuxna (15)
  3. Uppgifter: Låginkomstgränser 60 % av median (euro), Låginkomstgränser 50 % av median (euro), (2)