Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 118w -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter kommun, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1527272 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 2. 11ng -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet och deras inkomstnivå efter ålder, kön och bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 201198 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Ålderspensioner (folkpensioner), ..., Övriga transfereringar (8)
  3. Personens ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, (3)
  6. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)


 3. 11py -- Disponibel penninginkomst efter personens ålder och kön, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 363924 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-, 18-64, ..., 90- (102)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, ..., Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst ((hushållens inkomstslag fördelade åt personer) (8)


 4. 11wh -- Decil- och percentilgruppernas inkomstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57275 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Iinkomstdecil eller fraktilgrupp: Totalt, I inkomstdecil (10 % med de lägsta inkomsterna), II inkomstdecil, III inkomstdecil, ..., Percentiler 91-99 (17)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Inkomstandel (%), Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, ..., Betalda transfereringar per konsumtionsenhet, medeltal (13)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 5. 11wl -- Bostadsbefolkningen efter inkomstdecil, bostadshushållets huvudsakliga inkomstkälla och personens ålder, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164643 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Löneinkomster, ..., Övriga transfereringar (8)
  3. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  4. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  5. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median, Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd, (3)


 6. 11x3 -- Gini-koefficient och andra inkomstfördelningsmått, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44693 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst), Faktorinkomst (inkl. realisationsvinst), Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst, urval), ..., Bruttopenninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval) (8)
  2. Uppgifter: Gini koefficient (%), Theil index, Genomsnittlig log avvikelse (MLD), Kvintilvärde för den högsta och den lägsta kvintilen (S80/S20), ..., 9. desil (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 7. 122s -- Bostadshushåll med grundtrygghet och några andra erhållna transfereringar efter inkomstdecil, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 156188 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Inkomstslag: FPA:s ålderspensioner, FPA:s sjukpensioner, FPA:s arbetslöshetspensioner, FPA:s familjepensioner, ..., Bruttoinkomst (inkl. realisationsvinst) (21)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: Antalet bostadshushåll med inkomstslag, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, % av alla bostadshushåll med inkomstslag, % av bostadshushåll i decilgrupp, ..., Disponibel penninginkomst per bostadshushåll med inkomster (10)


 8. 122t -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 260204 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Personens ålder: Totalt, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Relativ låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  4. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (3)
  5. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)
  6. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)


 9. 127h -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens hushålls livsfas, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 128515 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Relativ låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)


 10. 127i -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens socioekonomiska ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 175802 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Personens socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Relativ låginkomstgräns: 40 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 50 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll, (3)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel penninginkomst (inkl. realisationsvinst, urval), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)
  5. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, Låginkomsttagarnas medianinkomster, Fattigdomsgap, ..., Antalet låginkomsttagare i urvalet (6)


 11. 127k -- Antalet låginkomsttagare och låginkomstgrad anknuten till tidigare års låginkomstgränser, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9088 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Anknuten låginkomstgräns: Låginkomstgräns för 2015, Låginkomstgräns för 2016, Låginkomstgräns för 2017, Låginkomstgräns för 2019, (4)
  3. Uppgifter: Låginkomsttagarna, Andelen låginkomsttagare, (2)


 12. 127l -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter kommun, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 279312 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 13. 127m -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter landskap, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 141154 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 14. 127n -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter ekonomisk region, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76595 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 15. 127r -- Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter landskap, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30183 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Ginikoefficient, faktorinkomster, Ginikoefficient, bruttoinkomster, Ginikoefficient, disponibla penninginkomster, De erhållna transfereringarnas utjämnande verkan på inkomstskillnader, %, ..., Transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader, % (6)


 16. 127y -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter kommun bland bostadsbefolkningen, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 392142 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (312)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 17. 127z -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter landskap bland bostadsbefolkningen, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47530 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 18. 128a -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst efter ekonomisk region bland bostadsbefolkningen, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114413 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  2. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Antal barn med låga inkomster i bostadsbefolkningen, ..., Andelen barn med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 19. 128b -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersons ålder, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113728 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ålder: Totalt, 15 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 85 - (15)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 20. 128c -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter decil, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 95703 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 21. 128h -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter referenspersonens utbildningsnivå, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74678 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Utbildningsnivå: Samtliga hushåll, Grundnivå, Mellannivå, Lägsta utbildning på högre nivå, ..., Forskarutbildningsnivå (7)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antalet bostadshushåll, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Kapitalinkomster (36)


 22. 128i -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter ekonomisk region, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 387980 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  3. Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Bostadsbefolkning, personer, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (37)


 23. 128j -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter kön och ålder, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35703 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Personens ålder: Totalt, 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11, ..., 88 - (24)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Bostadsbefolkningens låginkomstgrad, Antal personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen, Andelen personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (5)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)


 24. 128k -- Låginkomstgränser för olika typer av hushåll, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23198 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Uppgifter: 1 persons hushåll, 1 vuxen, 1 barn under 14 år, 1 vuxen, 2 barn under 14 år, 1 vuxen, 3 barn under 14 år, ..., Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median (16)
  2. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 25. 128l -- Personer och barn beroende av grundtrygghet efter kommun, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 199845 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (312)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Bostadsbefolkning, barn, (2)
  4. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)


 26. 12ci -- Hushållens inkomst efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59774 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 27. 12dh -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1989-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48486 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)


 28. 12eb -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39287 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Referenspersonens ålder: Totalt, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 29. 12ec -- Hushållens inkomst efter antalet vuxna och barn, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53687 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Antalet vuxna och barn: Samtliga hushåll, 1 vuxen, 1 vuxen, 1 barn, 2 vuxna, ..., Övriga (16)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 30. 12eh -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149138 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 31. 12ei -- Hushållens inkomststruktur efter socioekonomisk ställning, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132198 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. Uppgifter: Hushåll, Hushållets medelstorlek, Vuxna i medeltal, Barn i medeltal, ..., Disponibel inkomst (32)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 32. 12ew -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter hushållens livsfas, 1989-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 112721 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)


 33. 12ex -- Hushållens procentfördelning efter decilgrupp och referenspersonens ålder, 1966-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85624 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Referenspersonens ålder: Totalt, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  3. Uppgifter: Antal personer i hushåll, Hushåll, % av befolkningen i decilgrupp, % av hushåll i befolkningsgrupp, (4)
  4. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 34. 12g1 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter inkomstdecil, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74196 Ändrad senast: 20220128 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 35. 12g4 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och låginkomststatus, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75807 Ändrad senast: 20220128 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Låginkomsttagare: Alla hushåll, Låginkomsttagare, Övriga, (3)
  4. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 36. 12g9 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och livsfas, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172990 Ändrad senast: 20220128 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Hushållets livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  4. Uppgifter: Antal hushåll, Personer i populationen, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Boyta per hushåll (m2), ..., Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median (26)


 37. 12hh -- Bostadsbefolkning efter inkomstdecil och kommun, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 979397 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (311)
  4. Uppgifter: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 38. 12hi -- Bostadshusbefolkning efter inkomstdecil och ekonomisk region, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 249949 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  3. Ekonomisk region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK016 Lovisa, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  4. Uppgifter: Bostadshushållsbefolkning i decilen, personer, Andel befolkning i decilen, %, (2)


 39. 12ij -- Hushållens inkomst efter bostadens besittningsförhållande, 1987-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26210 Ändrad senast: 20220128 08.00

  1. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, (3)
  2. Uppgifter: Antal hushåll, Hushållets genomsnittliga storklek, Yrkesverksamma i medeltal, Disponibel penninginkomst per hushåll, median, ..., Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal (11)
  3. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 40. 13dp -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter antalet vuxna och barn i bostadshushåll, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20114 Ändrad senast: 20211215 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Antalet vuxna och barn: Totalt, 1 vuxen, 1 vuxen och barn, 1 vuxen, 1 barn, ..., Övriga (21)
  3. Uppgifter: Bostadsbefolkning, personer, Antal låginkomsttagare i bostadsbefolkningen, Bostadsbefolkningens låginkomstgrad, Antal personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen, Andelen personer med varaktigt låg inkomst i bostadsbefolkningen (5)