Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13lf -- Livförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37654 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: Premieinkomst, egen andel, Premieinkomst, Återförsäkringens andel av premieinkomsten, Intäkter av placeringsverksamheten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (35)
  2. År: 2021, (1)


 2. 13lg -- Skadeförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37448 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: Premieintäkter, egen andel, Premieinkomst, egen andel, Premieinkomst, Återförsäkringens andel av premieinkomsten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (36)
  2. År: 2021, (1)


 3. 13lh -- Liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61312 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Immateriella tillgångar totalt, Utvecklingsutgifter, Immateriella rättigheter, ..., Skulder totalt (61)
  2. År: 2021, (1)
  3. Uppgiftslämnarnivå: Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer, Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer, (2)


 4. 13lj -- Kreditinstitutens resultaträkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48418 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (35)
  2. År: 2021, (1)


 5. 13lk -- Kreditinstitutens balansräkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46290 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. År: 2021, (1)


 6. 13ll -- Värdepappersföretagens resultaträkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46939 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (34)
  2. År: 2021, (1)


 7. 13lm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46118 Ändrad senast: 20220929 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. År: 2021, (1)


 8. 13w1 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 123650 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 9. 13w2 -- Företagens bokslutsuppgifter (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 432170 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (81)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, % (53)


 10. 13w3 -- Företag enligt näringsgren (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 459738 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1717)
  3. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 11. 13w4 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114761 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 12. 13w5 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 124075 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 13. 13w6 -- Företag enligt näringsgren och juridisk form (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91793 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 14. 13w7 -- Företag enligt näringsgren och ägartyp (juridisk enhet), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38788 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (103)
  3. Typ av ägare: Totalt, Privat inhemsk, Staten, Commun, Utlandsägd (5)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 15. 13w8 -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81681 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Sektorklass: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentliga samfund, ..., X Okänd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 16. 13w9 -- Koncernföretag (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60767 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Tillhör koncernföretag: Total, Icke-koncernföretag, Koncernföretag, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 17. 13vx -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 426921 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (81)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, företag (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), företag (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, företag (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, företag (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, företag (53)


 18. 13vy -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 459222 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1717)
  3. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 19. 13vz -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115148 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma/icke-vinstsyftande organisationers löntagare (1 000 euro), (4)