Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13lf -- Livförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38263 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: Premieinkomst, egen andel, Premieinkomst, Återförsäkringens andel av premieinkomsten, Intäkter av placeringsverksamheten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (35)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 2. 13lg -- Skadeförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38038 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: Premieintäkter, egen andel, Premieinkomst, egen andel, Premieinkomst, Återförsäkringens andel av premieinkomsten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (36)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 3. 13lh -- Liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62787 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Immateriella tillgångar totalt, Utvecklingsutgifter, Immateriella rättigheter, ..., Skulder totalt (61)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  3. Uppgiftslämnarnivå: Livförsäkringsbolag, Skadeförsäkringsbolag, (2)


 4. 13lj -- Kreditinstitutens resultaträkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49032 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (35)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 5. 13lk -- Kreditinstitutens balansräkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47057 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 6. 13ll -- Värdepappersföretagens resultaträkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47426 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (34)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 7. 13lm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46699 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 8. 13w1 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 217848 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma (1 000 euro), ..., Årsförändring av omsättning (%) (7)


 9. 13w2 -- Företagens bokslutsuppgifter (juridisk enhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 500597 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (81)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, % (53)


 10. 13w3 -- Företag enligt näringsgren (juridisk enhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 614338 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1720)
  3. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), ..., Årsförändring av omsättning (%) (7)


 11. 13w4 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (juridisk enhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 200464 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), ..., Årsförändring av omsättning (%) (7)


 12. 13w5 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (juridisk enhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 218628 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), ..., Årsförändring av omsättning (%) (7)


 13. 13w6 -- Företag enligt näringsgren och juridisk form (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91793 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 14. 13w7 -- Företag enligt näringsgren och ägartyp (juridisk enhet), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38788 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (103)
  3. Typ av ägare: Totalt, Privat inhemsk, Staten, Commun, Utlandsägd (5)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 15. 13w8 -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81681 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Sektorklass: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentliga samfund, ..., X Okänd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 16. 13w9 -- Koncernföretag (juridisk enhet), 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60767 Ändrad senast: 20230313 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Tillhör koncernföretag: Total, Icke-koncernföretag, Koncernföretag, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma (1 000 euro), (4)


 17. 13vx -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 494296 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (81)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, företag (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), företag (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, företag (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, företag (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, företag (53)


 18. 13vy -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 613505 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1720)
  3. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma (1 000 euro), ..., Årsförändring av omsättning (%) (7)


 19. 13vz -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 199647 Ändrad senast: 20230927 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (105)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma (1 000 euro), ..., Årsförändring av omsättning (%) (7)